25611207

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายสำเริง  ตาสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับฟังการประชุม conference การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของ สพฐ. โดยการมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของ เลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ดูภาพกิจกรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02-5933530-1 โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0