3

วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่าน ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) หัวข้อเรื่อง “แนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่” ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02-5933530-1 โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0