Get Adobe Flash player
  • 28-29 ต.ค2557 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และ หน้าที่พลเมือง ณ หอประชุมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

  • กลุ่มนิเทศฯ สพม.4 จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 5 ค่ายที่ 5 ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลเพื่อการค้นพบ

  • วันที่ 29 กันยายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้จัดงานการนำเสนอผลงานและนิทรรศการโครงการยุวชนตำรวจรุ่นที่ 3

นายสมเกียรติ  สรรคพงษ์

ผอ.สพม. 4

รองผอ.สพม.4

เรามี 62 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

เรื่อง การแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่องรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษามัธยมศึกศส เขต 4

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558" ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 14.05-14.50 น. ทางช่องโมเดิร์นไนน์ ทีวี

 
กลุ่มบริหารบุคคล

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนธัญบุรี

 
กลุ่มนโยบายและแผน

การรายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษา

หนังสือนำ

แบบรายงาน ต้องส่งภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2557 เพื่อ สพม.4 จะได้รวบรวมส่ง สพฐ.ต่อไป

 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

เรื่อง ทบทวนแนวปฏิบัติในการรับนักเรียนตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

 
บทความ อื่นๆ ...

link ที่เกี่ยวข้อง