Get Adobe Flash player
  • วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมบุรีรัมย์ นายมานะ พุ่มบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 การประชุมหารือกับคณะทำงาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน เตรียมจัดงานพัฒนาศักยภาพ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ในวันที่ 5-7 สิงหาคม 2557

  • วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดสระบุรี นายอนันต์ ระงับทุกข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมการตรวจราชการกรณีปกติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 2 และการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ รอบที่ 2

  • วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ การประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-mes และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ประจำปีงบประมาณ 2557

นายสมเกียรติ  สรรคพงษ์

ผอ.สพม. 4

รองผอ.สพม.4

เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผลการคัดเลือก "ครูผู้สอนดีเด่น" ประจำปี 2557

ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพม.4

แบบสรุปการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ลงวันที่ 29 เมษายน 2557

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่4 รอบที่ 3

ตรวจสอบข้อมูลเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  4

รายละเอียดการคำนวณตกเบิก ว 21 และการเรียกคืนค่าครองชีพ โอนเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557

กลุ่มบริหารบุคคล

รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557 (เพิ่มเติม)

 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

เรื่อง รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 
ทั่วไป

เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำ จัดเก็บเอกสารหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษาและการโห้บริการทางการศึกษา ประจำปี 2557

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 
บทความ อื่นๆ ...

link ที่เกี่ยวข้อง