Get Adobe Flash player
  • วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผอ.สพม.4 ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในงานเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

  • วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต บริเวณ Cascata ชั้น G นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผอ.สพม.4 ร่วมงาน EP/MEP Open House 2014 "Joining Hands Globally" ของนักเรียนโครงการ English Program เขตภาคกลาง ภาคตะวันออก

  • วันที่ 15- 17 สิงหาคม 2557 ณ สีดารีสอร์ท จ.นครนายก การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์รุ่นที่ 2 (สระแก้ว1-2 นครนายก)รุ่นที่ 1 (ปราจีนบุรี1-2สพม.7) ,

นายสมเกียรติ  สรรคพงษ์

ผอ.สพม. 4

รองผอ.สพม.4

เรามี 123 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สพม.4

รายละเอียดแนวทางประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สพม.4

แบบสรุปการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ลงวันที่ 29 เมษายน 2557 (ฉบับเพิ่มเติม)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่4 รอบที่ 3

ตรวจสอบข้อมูลเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  4

รายละเอียดการคำนวณตกเบิก ว 21 และการเรียกคืนค่าครองชีพ โอนเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557

คำสั่ง

วันที่ 15- 17 สิงหาคม 2557 ณ สีดารีสอร์ท จ.นครนายก การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 1 (ปราจีนบุรี1-2สพม.7) ,รุ่นที่ 2 (สระแก้ว1-2 นครนายก)

ภาพกิจกรรม 1 รุ่น 1
ภาพกิจกรรม 2 รุ่น 1
ภาพกิจกรรม มอบเกียรติบัตร รุ่น 1
ภาพกิจกรรม 1 รุ่น 2
ภาพกิจกรรม 2 รุ่น 2
ภาพกิจกรรม 3 รุ่น 2
ภาพกิจกรรม มอบเกียรติบัตร รุ่น 2

 
กลุ่มบริหารบุคคล

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา    เขต  4  ดำเนินการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ป.ม. เพิ่มเติม ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ คศ. 3 ขั้น 53,080.-บาท และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จึงขอแจ้งรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เฉพาะรายที่ยังไม่ได้เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ป.ม.  จำนวน 60 ราย  ตามรายชื่อที่ส่งมาพร้อมนี้ ดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ป.ม. ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  ภายในวันที่  18  สิงหาคม 2557 หากพ้นกำหนดดังกล่าวให้เสนอขอใหม่ในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2558

อนึ่ง สำหรับข้าราชการครูที่เคยเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ชั้น ป.ม. ประจำปี 2556 และ 2557 ไปแล้วนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบคำขอไปยัง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว สำหรับการเสนอขอในครั้งนี้เป็นการขอเพิ่มเติม จึงไม่ต้องจัดส่งเอกสารประกอบคำขอซ้ำไปยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้งให้ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลจัดสรรคอมพิวเตอร์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ส.ค. 57 ที่เว็บไซต์ http://www.obecict.bopp.go.th/ และกำชับกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเมื่อยืนยันข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนส่งหนังสือพร้อมไฟล์ข้อมูลถึงศูนย์เทคโนโลยีฯ สพม.4 ทาง Myoffice เพื่อทางศูนย์เทคโนโลยีฯ ได้รวบรวมข้อมูลส่ง สพฐ. ต่อไป ติดต่อผู้ประสาน 0925286252

 
บทความ อื่นๆ ...

link ที่เกี่ยวข้อง