Get Adobe Flash player
  • สพม.4 จัดประชุมคณะกรรมเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 วันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมบุรีรัมย์ ชั้น 3 สพม.4

  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย มารายงานตัว ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 08.00-10.30 น. ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จำนวน 11 อัตรา

  • สพม.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ปี (2559-2563) สพม.4 ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2558 ณ บ้านทิพย์สวนทองรีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม

ดร.วีระพงศ์  เดชบุญ
ผอ.สพม. 4
ประวัติผู้อำนวยการ

รองผอ.สพม.4

 

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 

 บัญชีรายชื่อข้าราชการครูที่ได้รับการอนุมัติให้ย้ายตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 วันที่ 1 ตุลาคม 2558


สรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

ลำดับที่ วิชาเอก วัน14-20เดือน กันยายน 2558 รวม  
14 15 16 17 18 19 20
1 ภาษาไทย 3  8  3  9 7  18  6 54
2 ภาษาอังกฤษ 5 12 11   6 4  20  3 61
3 ภาษาจีน 4 2  2 6  5  2 25
4 ภาษาญี่ปุ่น 0  1 0  1  3 7
5 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 13 10   7 6  31  10 85
6 ฟิสิกส์ 2  1 6  4  6 23
7 เคมี 4  3 1  9 26
8 สังคมศึกษา 44 22  21   26 36  76  30 255
9 พลศึกษา 15 18  14   18 26  50  20 161
10 ดนตรีไทย 0  3 5  16 35
11 ดนตรีสากล 1  6 3  6  3 27
12 ศิลปศึกษา 3  2 8  3  11 32
13 คอมพิวเตอร์ 53 31  20   12 41  95  51 303
14 อุตสาหกรรมศิลป์ 4  5 7  19  10 49
15 จิตวิทยาและการแนะแนว 4 3 5  19 5 42
  รวม 155  122 99   104 161  372  172 1185
 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ทุกเรียน

 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

 เรื่อง ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปีการศึกษา 2559


เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ทุกโรงเรียน

 
User Rating: / 6
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มบริหารบุคคล

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูที่ได้รับการอนุมัติให้ย้ายตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 วันที่ 1 ตุลาคม 2558

 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัด สพม.4 ทุกโรงเรียน

 


 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

Preview & Download 



ข่าวโรงเรียนในสังกัด

                  

link ที่เกี่ยวข้อง