Get Adobe Flash player
  • วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษา เขต 4 ได้จัดให้มี“พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2557” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557

  • วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 บันทึกเทปการกล่าวบทอาศิรวาทถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557

  • วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผอ. สพม.4 เดินทางไปร่วมกับโรงเรียนแก่งคอย ,คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน และสมาคมศิษย์เก่าฯ และผุ้มีจิตศรัทธา ร่วมจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ฯ

นายสมเกียรติ  สรรคพงษ์

ผอ.สพม. 4

รองผอ.สพม.4

เรามี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ภาพ รับวุฒิบัตร/เข็ม/เกียรติบัตร

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินการแพร่ภาพออกอากาศสด  เรื่อง"เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558"  ในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องส่งเสริมสถานีวิทยุโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี

 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งว่า สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) จะจัดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 ในระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2557 เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ผลการสอบ GAT/PAT  ในการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission)

 
กลุ่มอำนวยการ

เรื่อง การกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

แจ้งประชาสัมธ์ให้ข้าราชการครู(ผู้สอน)ในสังกัดที่มีความประสงค์กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ขอให้ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ขอให้รับรองสำเนาเอกสารแนบทุกฉบับและกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

 
กลุ่มนโยบายและแผน

การเสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หนังสือนำ /เอกสารประกอบรายละเอียด/แบบฟอร์มที่กำหนด

download เอกสาร


 

link ที่เกี่ยวข้อง