Get Adobe Flash player
  • วันที่ 29 กันยายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้จัดงานการนำเสนอผลงานและนิทรรศการโครงการยุวชนตำรวจรุ่นที่ 3

  • วันที่ 20 กันยายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 และโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" จัดอบรมครูบรรณารักษ์ภาคกลาง รุ่นที่ 25 จาก สพป.สระบุรี เขต 1 เขต 2 และ สพป.ชัยนาท จำนวน 200 คน เมื่อวันที่ 17-19 กันยายน 2557 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท

  • วันที่ 19 กันยายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 และโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จัดอบรมครูบรรณารักษ์ภาคกลาง รุ่นที่ 26 จาก สพป. อุทัยธานี เขต1 เขต 2 และชัยนาท จำนวน 186 คน เมื่อวันที่ 17-19 กันยายน 2557 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท

นายสมเกียรติ  สรรคพงษ์

ผอ.สพม. 4

รองผอ.สพม.4

เรามี 38 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คู่มือ E-office สพฐ.(อบรม 15 -16 ก.ย. 57)สำหรับโรงเรียน

คู่มือ E-office สพฐ.(อบรม 17 ก.ย. 57)สำหรับเขตพื้นที่

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

เรี่อง การสำรวจข้อมูลการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ทุกโรงเรียน

 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

เรี่อง ขอข้อมูลผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ทุกโรงเรียน

 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

เรี่อง รายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ทุกโรงเรียน

 
บทความ อื่นๆ ...

link ที่เกี่ยวข้อง