Get Adobe Flash player
  • วันที่ 18 ธันวาคม 2557 การประเมินความพร้อมโรงเรียนที่แจ้งความจำนงขอเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558

  • วันที่ 15 ธันวาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดย นายมานะ พุ่มบัว รอง ผอ.สพม.4 และกลุ่มนโยบายและแผน ทำความเข้าใจการบริหารงบประมาณ โรงเรียนในฝันที่ได้รับจัดสรร เพื่อการจัดซื้อจ้างที่ถูกต้อง ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สพม.4

  • วันที่ 15 ธันวาคม 2557 รายงานตัวนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 เข้าเป็นราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร

นายสมเกียรติ  สรรคพงษ์

ผอ.สพม. 4

รองผอ.สพม.4

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ภาพ รับวุฒิบัตร/เข็ม/เกียรติบัตร

กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

หลักฐานประกอบยื่น UNDO

ข้าราชการ

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนา) 2 ฉบับ

2.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (รับรองสำเนา) 2 ฉบับ

3.แบบแสดงความประสงค์ (ข.1) 2 ฉบับ

 

ข้าราชการบำนาญ

1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนา) 2 ฉบับ

2.แบบแสดงความประสงค์ (บ.1) 2 ฉบับ

 

ทั้งนี้ ยื่นแบบด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ (มีหลักฐานใบมอบฉันทะ ของผู้ขอยื่นแบบและรับมอบฉันทะมายื่นแบบ คือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้ง 2 คน และใบมอบฉันทะ)

 
กลุ่มนโยบายและแผน

วันที่ 23 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น ห้องประชุมชาญพวงเพชร เรียนเชิญโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณโรงเรียนในฝัน 23 โรงในสังกัด สพม.4

เตรียมข้อมูลและโน๊ตบุ๊ค มาทำที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.4 (เพราะที่โรงเรียนที่ได้ส่งมาแล้วนั้นมีข้อผิดพลาดทุกโรงเรียน) จึงเรียนเพื่อให้มาทำพร้อม ๆ กันทุกโรงเรียน

ATTACHMENTS TITLE
FILEFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (04234-ว6355.pdf)04234-ว6355.pdf595 Kb
 
กลุ่มนโยบายและแผน

หนังสือนำ

โรงเรียนหน่วยเบิก

โรงเรียนไม่ใข่หน่วยเบิก

 
กลุ่มนโยบายและแผน

สำหรับโรงเรียนหน่วยเบิก

สำหรับโรงเรียนไม่ใช่หน่วยเบิก

 

link ที่เกี่ยวข้อง