Get Adobe Flash player
  • กลุ่มนิเทศฯ สพม.4 จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 5 ค่ายที่ 5 ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลเพื่อการค้นพบ

  • วันที่ 29 กันยายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้จัดงานการนำเสนอผลงานและนิทรรศการโครงการยุวชนตำรวจรุ่นที่ 3

  • วันที่ 20 กันยายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 และโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" จัดอบรมครูบรรณารักษ์ภาคกลาง รุ่นที่ 25 จาก สพป.สระบุรี เขต 1 เขต 2 และ สพป.ชัยนาท จำนวน 200 คน เมื่อวันที่ 17-19 กันยายน 2557 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท

นายสมเกียรติ  สรรคพงษ์

ผอ.สพม. 4

รองผอ.สพม.4

เรามี 43 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

กลุ่มนโยบายและแผน

การรายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษา

หนังสือนำ

แบบรายงาน ต้องส่งภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2557 เพื่อ สพม.4 จะได้รวบรวมส่ง สพฐ.ต่อไป

 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

เรื่อง ทบทวนแนวปฏิบัติในการรับนักเรียนตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

เรื่อง การขอรับการประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program / Mini English Program) ปีการศึกษา 2558

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะจัดให้มีการประเมินความพร้อมโรงเรียนที่จะขออนุมัติเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2558

จึงแจ้งโรงเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเตรียมความพร้อมและรับการประเมินจากคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอชื่อโรงเรียนที่ขอรับการประเมินจากคณะกรรมการส่วนกลางต่อไป

 
กลุ่มบริหารบุคคล

การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม. 4  จำนวน 2 ตำแหน่ง กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 29 และ 30 ที่โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" จังหวัดสระบุรี และโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี ดังรายเอียดแนบท้าย  โดยให้มารายงานตัว ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ ชั้น 1 สพม.4 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 08.00 - 08.30 น. พร้อมนำเอกสารหลักฐานประกอบการรายงานตัวด้วย

ATTACHMENTS TITLE
FILEFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (CCF14102014_0000.pdf)รายละเอียดแนบท้าย755 Kb
 
บทความ อื่นๆ ...

link ที่เกี่ยวข้อง