Get Adobe Flash player

ด้วยจังหวัดปทุมธานีมีโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. และได้แจ้งเลื่อนการจัดโครงการเป็น วันที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 
บทความ อื่นๆ ...