Get Adobe Flash player
  • วันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี การประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4/ 2557

  • วันที่ 20-21 สิงหาคม 2557 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 การอบรมปฏิบัติการด้านการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

  • วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผอ.สพม.4 ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในงานเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

นายสมเกียรติ  สรรคพงษ์

ผอ.สพม. 4

รองผอ.สพม.4

เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สพม.4

รายละเอียดแนวทางประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สพม.4

แบบสรุปการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ลงวันที่ 29 เมษายน 2557 (ฉบับเพิ่มเติม)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่4 รอบที่ 3

ตรวจสอบข้อมูลเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  4

รายละเอียดการคำนวณตกเบิก ว 21 และการเรียกคืนค่าครองชีพ โอนเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

เรื่อง รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 
ทั่วไป

เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำ จัดเก็บเอกสารหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษาและการโห้บริการทางการศึกษา ประจำปี 2557

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 
กลุ่มนิเทศฯ

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิการ โครงการเร่งรัดพัฒนาผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 
บทความ อื่นๆ ...

link ที่เกี่ยวข้อง