Get Adobe Flash player
  • สพม.4 ประเมินความพร้อมในการเปิดห้องเรียนพิเศษตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ปีการศึกษา 2559 วันที่ 27 ก.ค.58 ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

  • สพม.4 ประชุมกรรมการกลั่นกรองกำหนดแนวทางประเมินศักยภาพย้ายผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 23 ก.ค. 58 ณ ห้องประชุมบุรีรัมย์ ชั้น 3 สพม.4

  • สพม.4 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.4 วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.00-8.30 น. ณ ห้องประชุมบุรีรัมย์ ชั้น 3 สพม.4

ดร.วีระพงศ์  เดชบุญ
ผอ.สพม. 4
ประวัติผู้อำนวยการ

รองผอ.สพม.4

 

เรามี 78 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 

ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ.ปทุมธานี 

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูที่ได้รับการอนุมัติให้ย้าย ตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2558

 การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.4 โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าว มารายงานตัว ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ ชั้น 1 สพม.4 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.00-8.30 น.และบรรจุแต่งตั้งในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558

 ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ขอใช้บัญชีจาก สพป.พิษณุโลก เขต 3 , สพม.6 และ สพม.9)

เอกสารวิทยากรบรรยาย    >  เทคนิคการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ / เทคนิคการเป็นพิธีกร

 การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.4 โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าว มารายงานตัว ณ ห้องประชุมบุรีรัมย์ ชั้น 3 สพม.4 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00-08.30 น. และบรรจุแต่งตั้ง ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558

 

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูที่ได้รับการอนุมัติให้ย้ายตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในการประชุมครั้งที่ 7 / 2558 วันที่ 24 กรกฎาคม 2558


- ดาวน์โหลด  แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ สำหรับข้าราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลด  แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ
- ดาวนโหลด  หนังสือเชิญไต้หวัน 6-9 ส.ค.58

ส่ง คุณเพ็ญศรี ศิริวรรณ

ณ หน้าห้อง ผอ.สพม.4 (ชั้น 3 สพม.4)

  เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

ดาวน์โหลด เรื่อง สำรวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

แบบสำรวจแผนพัฒนาตนเอง ID Plan ของครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.4 

ตรวจสอบผลการกรอกแบบสำรวจแผนพัฒนาตนเอง ID Plan ของครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.4 

แบบสำรวจครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร/รางวัล และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2556-2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

ตรวจสอบผลการกรอกแบบสำรวจครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร/รางวัล และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2556-2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

 

 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

Preview & Download 

 

กลุ่มบริหารบุคคล

 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำราญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน

(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ.0206.4/ว7 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558)

 
กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

 ข้าราชการที่รับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 ที่ประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิ์รับบำเหน็จบำนาญ ตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญ พ.ศ.2494 จะสิ้นสุดแสดงความประสงค์ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558

หลักฐาน 2 ชุด

1.ข้าราชการ

-แบบ ข.1

-สำเนาบัตรประชาชน

-หน้าบัญชีเงินฝาก

2.บำนาญ

- แบบ บ 1

-สำเนาบัตรประชาชน

::  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สพม.4

 
กลุ่มนโยบายและแผน

โครงการกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด "สพฐ.-ไทยพีบีเอส" (OBEC Young beach volleyball 2015 Inspired by ThaiPBS)

 
User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มบริหารบุคคล

 บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.4

 
บทความ อื่นๆ ...

                  

link ที่เกี่ยวข้อง