00 ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 

นายนพพร  พิพิธจันทร์

Mr.Nopporn Pipitchan

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

Director of Secondary Educational Service Area Office 4

ประวัติการศึกษา

            พ.ศ. 2524         ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

                                   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางเขน)

            พ.ศ. 2543         ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)

                                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการรับราชการ

         16 พ.ค. 2536    นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

            1 ต.ค. 2539      ศึกษาธิการอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม,

                           อำเภอไทรน้อย, อำเภอบางใหญ่, จังหวัดนนทบุรี     

            18 มิ.ย. 2547    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1

            26 ก.ย. 2554    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

            30 เม.ย. 2558   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

              3 พ.ย. 2558    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

         พ.ศ. 2554         ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

            พ.ศ. 2558         เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1

ประวัติการศึกษาดูงาน (เฉพาะที่สำคัญ)

         พ.ศ. 2549         - ศึกษาดูงานหลักสูตร นักบริหารระดับกลาง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

            พ.ศ. 2550         - ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาผังเมือง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

            พ.ศ. 2551         - ทิศทางของท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

                                    - เปิดครูยุคใหม่ มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ

 

ประวัติการศึกษาดูงาน (เฉพาะที่สำคัญ)

         พ.ศ. 2555         - ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)

                                      ณ เยอรมันนี ฝรั่งเศล เบลเยี่ยม และสหราชอาณาจักร

            พ.ศ. 2556         - ศึกษาดูงานด้าน IT ณ สหรัฐอเมริกา

                                    - ศึกษาดูงานวัฒนธรรม ณ ฝรั่งเศส

                                    - ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ชั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C)

            พ.ศ. 2557         - การฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 63

                                      สถาบันดำรงราชานุภาพ วิทยาลัยมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย

                                    - ศึกษาดูงานการบริหารรัฐกิจ ณ เยอรมันนี และสาธารณรัฐเซ็ก

                                    - ศึกษาดูงาน   ญี่ปุ่น และสหราชอาณาจักร

รางวัลที่ได้รับ

         1. เข็มคุรุสดุดี

            2. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งเสริมการสอนภาษาไทยดีเด่น

            3. ผู้บริหารลูกเสือดีเด่น

            4. ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น จังหวัดนนทบุรี

            5. เกียรติคุณบัตรจากสำนักงาน ก.ค.ศ.

** การใช้ SmartPhone / Tablet / อุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.4 ระบบจะปรับเป็นโหมดการอ่านโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับกับการแสดงผลของหน้าจอประเภทต่างๆ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร 02-5933530-1 Fax 02-5933531