ผู้บริหารโรงเรียนใน สพม.4

 ปรับปรุง 3 มิ.ย.2559 

ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2559
 ที่  ผู้อำนวยการ  ข้อมูลทัวไป
     
1

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนปทุมวิไล

ผู้อำนวยการ : นายวีรพงษ์  คล้อยดี

โทรศัพท์ผู้บริหาร : 081-3772771

เว็บไซต์ : http://pw.ac.th/

2

 

ชื่อสถานศึกษา :โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี

ผู้อำนวยการ : นายไพฑูรย์  จารุสาร

โทรศัพท์ผู้บริหาร : 081-5522311

เว็บไซต์ : http://www.kanarat.ac.th/

3

 

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"

ผู้อำนวยการ : นายวีระพงค์  ประดิษฐ์

โทรศัพท์ผู้บริหาร : 089-9897782

 

เว็บไซต์ : http://www.pathumnun.ac.th/

4

 

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

ผู้อำนวยการ : นายสาทร  สมบุญ

โทรศัพท์ผู้บริหาร : 081-5634219

 

เว็บไซต์ : http://hwp.ac.th/

5

 

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

ผู้อำนวยการ : นายสุรชัย  ภิญโญชีพ

โทรศัพท์ผู้บริหาร : 085-4815916

 

เว็บไซต์ : http://www.thk.ac.th/

6

 

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัถตสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ผู้อำนวยการ : ว่าที่ ร.ต.เริงฤทธิ์  ผดุงพันธ์

โทรศัพท์ผู้บริหาร : 081-3464618

 

เว็บไซต์ : http://www.hs.ac.th/

7

 

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ผู้อำนวยการ : นายสมชาย  ฟักทอง

โทรศัพท์ผู้บริหาร : 081-9852795

 

เว็บไซต์ : http://www.skr.ac.th/

8

 

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนธัญบุรี

ผู้อำนวยการ : นายชวา  หมื่นมี

โทรศัพท์ผู้บริหาร : 086-1344037

 

เว็บไซต์ : http://www.tbs.ac.th/

9

 

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนธัญรัตน์

ผู้อำนวยการ : นายนฤนาท  ผ่องศรีนวล

โทรศัพท์ผู้บริหาร : 081-7539212

 

เว็บไซต์ : http://www.thanyarat.ac.th/

10

 

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนสายปัญญารังสิต

ผู้อำนวยการ : นายพงษ์วิวัฒน์  สิงห์มณี

โทรศัพท์ผู้บริหาร : 098-9741281

 

เว็บไซต์ : http://www.spr.ac.th/

11

 

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนบัวแก้วเกษร

ผู้อำนวยการ : นางจรุญ  จารุสาร 

โทรศัพท์ผู้บริหาร : 089-6842740

 

เว็บไซต์ : http://www.bk.ac.th/

12

 

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

ผู้อำนวยการ : นายเจริญ  บัวลี

โทรศัพท์ผู้บริหาร : 086-6115691

 

เว็บไซต์ : http://www.wnm.ac.th/

13

 

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์

ผู้อำนวยการ : นางดวงกมล  คงเมือง

โทรศัพท์ผู้บริหาร : 081-8147273

 

เว็บไซต์ : http://www.soontharo.ac.th/

14

 

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ผู้อำนวยการ : นายสมร  ปาโท

โทรศัพท์ผู้บริหาร : 081-8549927

 

เว็บไซต์ : http://www.pccp.ac.th/

15

 

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ปทุมธานี

ผู้อำนวยการ : นายนฤภพ  ขันทับไทย

โทรศัพท์ผู้บริหาร : 081-8785322

 

เว็บไซต์ : http://www.tuppt.ac.th/

16

 

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

ผู้อำนวยการ : นายเอกพรต  สมุทธานนท์

โทรศัพท์ผู้บริหาร : 081-3988688

 

เว็บไซต์ : http://www.dsp.ac.th/

17

 

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

ผู้อำนวยการ : นายวรพันธ์   แก้วอุดม 

โทรศัพท์ผู้บริหาร : 085-1695006

 

เว็บไซต์ : http://www.skp.ac.th/

18

 

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการ : นางชฎาพร  เธียรศิริพิพัฒน์

โทรศัพท์ผู้บริหาร : 086-9931356

 

เว็บไซต์ : -

19

 

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนชัยสิทธาวาส"พัฒน์ สายบำรุง"

ผู้อำนวยการ : นายทศพงศ์  พีระพฤฒิพงศ์

โทรศัพท์ผู้บริหาร : 095-5304747

 

เว็บไซต์ : http://chaiyasit.ac.th/

20

 

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

ผู้อำนวยการ : นายธนพจ  แก้ววงษา

โทรศัพท์ผู้บริหาร : 089-6617978

 

เว็บไซต์ : http://tunp.net/

21

 

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

ผู้อำนวยการ : นางอัญชลี  เกตุบำรุง

โทรศัพท์ผู้บริหาร : 089-9039880

 

เว็บไซต์ : http://www.nongsua.ac.th/

22

 

 

 ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

ผู้อำนวยการ : ว่าง

โทรศัพท์ผู้บริหาร : 

เว็บไซต์ : 

23

 

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

ผู้อำนวยการ : นายเฉลียว  ไตรพิพัฒน์

โทรศัพท์ผู้บริหาร : 081-7805735

 

เว็บไซต์ : http://www.prsbw.com/

24

 

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

ผู้อำนวยการ : นายธนิต  มูลสภา

โทรศัพท์ผู้บริหาร : 081-6318257

 

เว็บไซต์ : http://www.sksb.ac.th/

25

 

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนแก่งคอย

ผู้อำนวยการ : นายณัฐนันท์  ดนูพิทักษ์

โทรศัพท์ผู้บริหาร : 086-1264242

 

เว็บไซต์ : http://www.kaengkhoi.ac.th/

26

 

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนสองคอนวิทยาคม

ผู้อำนวยการ : นายชาลี  วัฒนเขจร

โทรศัพท์ผู้บริหาร : 081-3108256

 

เว็บไซต์ : -

27

 

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา

ผู้อำนวยการ : นายสมศักดิ์  สุมน

โทรศัพท์ผู้บริหาร : 086-2470620

 

เว็บไซต์ : http://www.btmw.ac.th/

28

 

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"

ผู้อำนวยการ : นายอุดร  สารคม

โทรศัพท์ผู้บริหาร : 081-9479282

 

เว็บไซต์ : http://www.sorakit.ac.th/

29

 

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

ผู้อำนวยการ : นางพรทิพย์  บุญเจริญ

โทรศัพท์ผู้บริหาร : 089-7657366

 

เว็บไซต์ : http://www.tupsrb.ac.th/

30

 

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนหินกองวิทยาคม

ผู้อำนวยการ : นายสมชาย  พงษ์ภมร

โทรศัพท์ผู้บริหาร : 081-1224151

 

เว็บไซต์ : http://www.hinkongwit.ac.th/

31

 

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนหนองแซงวิทยา

ผู้อำนวยการ : นายเชิดพงษ์  ชูพันธ์

โทรศัพท์ผู้บริหาร : 086-1370990

 

เว็บไซต์ : http://www.nswittaya.ac.th/

32

 

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"

ผู้อำนวยการ : นายสมบัติ  เขม้นเขตรการ

โทรศัพท์ผู้บริหาร : 081-7592636

 

เว็บไซต์ : http://www.banmoh.ac.th/

33

 

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"

ผู้อำนวยการ : นายวัชรินทร์  มัสเจริญ

โทรศัพท์ผู้บริหาร : 089-6791679

 

เว็บไซต์ : http://www.saohai.ac.th

34

 

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา

ผู้อำนวยการ : นางกุสุมาวดี  คีรี

โทรศัพท์ผู้บริหาร : 081-2330674

 

เว็บไซต์ : http://www.kratorn.ac.th/

35

 

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนสุธีวิทยา

ผู้อำนวยการ : นายชวิศ  จิตปุณยพงศ์

โทรศัพท์ผู้บริหาร : 081-4996131

 

เว็บไซต์ : http://www.sutheewittaya.ac.th/

36

 

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"

ผู้อำนวยการ : นายธนาพล  จีรเดชภัทร์

โทรศัพท์ผู้บริหาร : 087-1114122

 

เว็บไซต์ : http://www.planukul.ac.th/

37

 

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

ผู้อำนวยการ : นายทวน  เที่ยงเจริญ

โทรศัพท์ผู้บริหาร : 089-8071976

 

เว็บไซต์ : http://www.prateab.ac.th/

38

 

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ผู้อำนวยการ : นายมาโนช  รวยลาภ

โทรศัพท์ผู้บริหาร : 081-2548884

 

เว็บไซต์ : http://www.muaklekwittaya.ac.th/

39

 

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม

ผู้อำนวยการ : นายสันต์ธวัช  ศรีคำแท้

โทรศัพท์ผู้บริหาร : 089-2042943

 

เว็บไซต์ : http://www.snw4.ac.th/

40

 

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนหนองโดนวิทยา

ผู้อำนวยการ : นายสุชาติ  กรดงาม

โทรศัพท์ผู้บริหาร : 081-4490791

 

เว็บไซต์ : -

41

 

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนดอนพุดวิทยา

ผู้อำนวยการ : นายพิษณุ  เดชใด

โทรศัพท์ผู้บริหาร : 085-6603771

 

เว็บไซต์ : http://donphutwitthaya.ac.th/

42

 

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

ผู้อำนวยการ : นางปราณี  ลายเสือ

โทรศัพท์ผู้บริหาร : 089-5385237

 

เว็บไซต์ : http://www.wangmuangwit.com/

43

 

 

 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค

ผู้อำนวยการ : นายอิทธิเดช  คุลี

โทรศัพท์ผู้บริหาร : 081-9484522

เว็บไซต์ : http://www.debsirinphukhae.ac.th/

** การใช้ SmartPhone / Tablet / อุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.4 ระบบจะปรับเป็นโหมดการอ่านโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับกับการแสดงผลของหน้าจอประเภทต่างๆ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์  02-5933530-1  โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0