ข่าวประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดให้มีห้องเรียนกีฬา โดยมอบ สพฐ. ดำเนินโครงการห้องเรียนกีฬา

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬา
ได้รับการพัฒนา จึงรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน
ตั้งแต่วันที่  8 - 31 สิงหาคม 2559  ผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ ด้วยตนเองที่โรงเรียน หรือ ทางไปรษณีย์

 

คำชี้แจง : สมัครได้  3 ช่องทาง
1) กรณีสมัครด้วยตนเอง

สมัครได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 8–31 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
โรงเรียนที่รับสมัคร
     1. โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   เลขที่  2/3  หมู่ที่ 5
         ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
        โทรศัพท์ 055-611-786  โทรสาร  055-612-848

     2. โรงเรียนสารคามพิทยาคม  เลขที่ 1091 ถนนนครสวรรค์
         ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
        โทรศัพท์ 043-711585  โทรสาร 043-722400

     3. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  กระบี่เลขที่ 91 หมู่ 9
         ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120
         โทรศัพท์ 075-640522  โทรสาร  075-640522

2) กรณีสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต 
ให้ไปที่เว็บไซต์  http://neuronetworks.org/sport-program/login.php

สมัครผ่านเว็บไซต์ต้องส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ (EMS)
เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2559

 3) สมัครทางไปรษณีย์ (EMS)
ให้ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  ดาวโหลดแบบฟอร์ม  http://www.curriculum51.net/upload/20160726091818.pdf  
โดยจ่าหน้าซองถึงผู้อำนวยการโรงเรียน (วงเล็บมุมซองว่า สมัครเรียนห้องเรียนกีฬา)
ทางโรงเรียนจะถือเอาวันที่ 31 สิงหาคม 2559
ที่ประทับตราลงเวลาไปรษณีย์เป็นวันสุดท้ายของการสมัครทางไปรษณีย์

** การใช้ SmartPhone / Tablet / อุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.4 ระบบจะปรับเป็นโหมดการอ่านโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับกับการแสดงผลของหน้าจอประเภทต่างๆ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์  02-5933530-1  โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0