ข่าวประกาศ

เรียนผู้บริหารโรงเรียนทุกท่าน

กรณีการอบรมการนิเทศภายใน ซึ่ง สพม.4 จัดให้มีการอบรมขึ้น ในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม กรุณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องผู้เข้ารับการอบรมซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต้องประกอบไปด้วย

1.รอง ผอ.ผู้ดูแลฝ่ายฝ่ายวิชาการ 1 คน

2.หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 1 คน 

3.ครูผู้รับผิดชอบงานการนิเทศภายในสถานศึกษา 2 คน

โดย ขอให้เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าทีและรับผิดชอบในงานดังกล่าวต้องเป็นผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้และขอให้เปิดไปดาวน์โหลดเนื้อหาการอบรมในหัวข้อ" "คุยเฟื่องเรื่องนิเทศการศึกษา" "ได้ล่วงหน้า

ที่ https://sites.google.com/a/phatthalung1.go.th/thanes-khamkerd/

หรือดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ 

ประวัติวิทยากร ท่านธเนศ ขำเกิด
 
การพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษา (ท่านธเนศ ขำเกิด)

** การใช้ SmartPhone / Tablet / อุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.4 ระบบจะปรับเป็นโหมดการอ่านโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับกับการแสดงผลของหน้าจอประเภทต่างๆ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร 02-5933530-1 Fax 02-5933531