Get Adobe Flash player

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ นักจิตวิทยา

ด้วยทางโรงเรียนสายปัญญารังสิต มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 15,000 บาท เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ นักจิตวิทยา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมลูกจ้างชั่วคราวทุกโครงการที่สังกัด สพฐ.

 

กำหนดหัวข้อการพูด “พาทีสร้างสรรค์” และหัวข้อญัตติในการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษการจัดประกวดแข่งขันการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2  ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 4 วันที่ 10 กรกฎำคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนปทุมวิไล

 

ATTACHMENTS TITLE
FILEFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (กำหนดห_วข_อการพ_ด.pdf)กำหนดหัวข้อการพูด179 Kb
 

ดาวน์โหลด ข้อมูลเนื้อหา Tablet ม.2

 
บทความ อื่นๆ ...