Get Adobe Flash player

โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2558 (รับ 28 อัตรา รายละเอียดดังแนบ)

 
 วันพฤหัสบดีที่ มีนาคม 2558 โรงเรียนคณะราษฎร์บํารุงปทุมธานี จัดการประชุมวิชาการ “การวิจัยในชั้นเรียน” ครั้งที่ 1  การวิจัยก้าวหน้า คุณภาพการศึกษาก้าวไกล พบกับ กิจกรรม ได้แก่ การนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนของทุกลุ่มสาระ Workshop พาทำนวัตกรรมใหม่ ๆ  การจัดการความรู้ (KM) งานวิจัยและคลินิกวิชาการ ผู้เข้าร่วมงานได้รับเกียรติบัตรทุกท่าน สนใจลงทะเบียนออนไลน์ที่www.kanarat.ac.th งานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย  ณ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 
ATTACHMENTS TITLE
FILEFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (01 หนังสือเชิญ.pdf)01 หนังสือเชิญ243 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (02 กำหนดการ.pdf)02 กำหนดการ970 Kb
 

ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

   ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ

- เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503
- ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
- ที่อยู่ปัจจุบัน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ประวัติการศึกษา
- ป.4 โรงเรียนบ้านกระโสบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2514
- ป.7 โรงเรียนปทุมวิทยากร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2517
- ม.ศ.3 โรงเรียนอเนกวิทยา อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2520
- ป.กศ. วิทยาลัยครูอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2522
- พ.ม. กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2524
- กศ.บ.(สังคมศึกษา) มศว.มหาสารคาม พ.ศ.2527
- รป.บ.(บริหารรัฐกิจ) มสธ.พ.ศ.2538
- ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) มสธ. พ.ศ.2544
- ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มสธ.พ.ศ.2547
- ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร์-การสอน) ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ.2532
-ปรม.(การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหา่ชน)รุ่น 12 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2556
- ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา) ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ.2557
การฝึกอบรม
- เตรียมศึกษาธิการอำเภอ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา : พ.ศ. 2538
- เตรียมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. : พ.ศ.2552
- เสริมประสบการณ์การบริหารการศึกษา ณ สพฐ.(หลักสูตร 6 เดือน) : พ.ศ. 2553
- หลักสูตรหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C)รุ่น 83 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ พ.ศ. 2553
- หัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (L.T : วูดแบดจ์ 4 ท่อน) สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2555
ประวัติการรับราชการ
- ครู 1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ : 21 พฤษภาคม 2522
- อาจารย์ 1 โรงเรียนเดชอุดม จ.อุบลราชธานี : 1 พฤษภาคม 2527
- ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอหนองสูง จ.มุกดาหาร : 1 ธันวาคม 2533
- ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอกุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี : 15 มกราคม 2537
- ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอนาเยีย(รักษาการ) จ.อุบลราชธานี : 10 มิถุนายน 2537
- ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอนาตาล จ.อุบลราชธานี : 1 กุมภาพันธ์ 2538
- ศึกษาธิการอำเภอนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร : 9 ตุลาคม 2539
- ศึกษาธิการอำเภอทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี : 16 พฤศจิกายน 2542
- ศึกษาธิการอำเภอตาลสุม จ.อุบลราชธานี : 28 ธันวาคม 2543
- ผู้ตรวจราชการ สพท.อุบลราชธานี เขต 3 : 7 กรกฎาคม 2546
- หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (ปฏิบัติหน้าที่) สพท.อุบลราชธานี เขต 4 : 1 สิงหาคม 2546
- รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 : 18 มิถุนายน 2547
- รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 : 18 สิงหาคม 2553
- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 : 1 พฤศจิกายน 2553
- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 : 1 ตุลาคม 2554
- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 : 1 ตุลาคม 2555
- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 : 1 พฤศจิกายน 2556 – 7 มกราคม 2558

- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 : 8 มกราคม 2558 – ปัจจุบัน
การศึกษาดูงานต่างประเทศ
- สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร(อังกฤษ, สก๊อตแลนด์, เวลล์), เยอรมัน, เนเธอร์แลนด์, เบลเยี่ยม, ฝรั่งเศส, สวิสเซอร์แลนด์, อิตาลี, วาติกัน, ญี่ปุ่น, จีน(ปักกิ่ง, ฮ่องกง, เซี่ยงไฮ้), เกาหลีใต้, สิงคโปร์, มาเลเซีย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, อินเดียและเนปาล
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จ.ม., จ.ช., ต.ม.,ต.ช., ท.ม., ท.ช., ร.จ.พ., ป.ม.
ผลงานดีเด่นระดับประเทศ
- ข้าราชการพลเรือนดีเด่น "ครุฑทองคำ" พ.ศ.2538
- สำนักงานศึกษาธิการอำเภอดีเด่น (ขนาดเล็ก) ระดับประเทศ พ.ศ.2540
- สำนักงานศึกษาธิการอำเภอดีเด่น ระดับประเทศ พ.ศ.2541
- รางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร สาขาส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2541
- รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" พ.ศ.2542
- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2548
- เหรียญลูกเสือสดุดีขั้น 1 พ.ศ.2553
- รางวัลผลงานวิจัยดีระดับภูมิภาคและผลงานวิจัยชมเชยระดับประเทศ ของคุรุสภา พ.ศ.2554
- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุน พ.ศ.2555
- เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"หนึ่งแสนครูดี" พ.ศ. 2556
ผลงานทางวิชาการ
- บทบาทการพัฒนาสังคมของครูสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี : วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ความพร้อมในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล เขตการศึกษา 10 : ทุนวิจัยคณะกรรมการวิจัยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
- บทบาทการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล เขตการศึกษา 10 : ทุนวิจัยคณะกรรมการวิจัยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
- การประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 : วิจัยวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
- สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้อำนวยการสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 : ทุนวิจัยคณะกรรมการวิจัยการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
- การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน : วิจัย ป.ขั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า
- สมรรถนะทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในประเทศไทย วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา  พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย

ด้วยสมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทยจัดให้มีการประชุมวิชาการแห่งชาติ "เรื่อง บทบาทของกิจกรรมทางกายกับการพัฒนาเยาวชน" ในระหว่างวันที่ 26-28 พ.ย.57 ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา จึงเชิญชวนบุคลากรในสังกัดที่สนใจ ใบสมัครเข้าประชุมได้ตามเอกสารดังแนบ

ATTACHMENTS TITLE
FILEFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (Scan.pdf)รายละเอียดและใบสมัคร3421 Kb
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-office สพฐ.)

รุ่นที่ 2 วันที่ 16 กันยายน 2557  โรงเรียนในสังกัดสระบุรี

เวลา 08:00 - 16:30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สพม.4

**** ข้อมูลที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการอบรม****

1. วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับ Tablet

2. จำนวนเครื่องที่ได้รับ โดย

- แยกเป็นเครื่อง Tablet  สำหรับ ครู มีจำนวนเท่าไร

แยกเป็นเครื่อง Tablet  สำหรับ นักเรียน มีจำนวนเท่าไร

- รวมเครื่อง Tablet ทั้งหมด มีจำนวนเท่าไร

 

 
บทความ อื่นๆ ...