Get Adobe Flash player

วันที่ 15- 17 สิงหาคม 2557 ณ สีดารีสอร์ท จ.นครนายก การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 1 (ปราจีนบุรี1-2สพม.7) ,รุ่นที่ 2 (สระแก้ว1-2 นครนายก)

ภาพกิจกรรม#1 รุ่นที่ 1 ปราจีนบุรี1-2สพม.7 วันที่ 15- 17 สิงหาคม 2557

ภาพกิจกรรม#2 รุ่นที่ 1 ปราจีนบุรี1-2สพม.7 วันที่ 15- 17 สิงหาคม 2557

ภาพมอบวุฒฺิบัตร รุ่นที่ 1ปราจีนบุรี1-2สพม.7 วันที่ 15- 17 สิงหาคม 2557

--------------------------------------------------------------------------------------

ภาพกิจกรรม รุ่น 2 สระแก้ว1-2 นครนายก วันที่ 15  สิงหาคม 2557

ภาพกิจกรรม รุ่น 2 สระแก้ว1-2 นครนายก วันที่ 16 สิงหาคม 2557

ภาพกิจกรรม รุ่น 2 สระแก้ว1-2 นครนายก วันที่ 17 สิงหาคม 2557

ภาพมอบวุฒิบัตร รุ่น 2 สระแก้ว1-2 นครนายก วันที่ 17 สิงหาคม 2557

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 15- 17 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมชาลีน่า กรุงเทพมหานคร การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 3 (สมุทรปราการ 1-2 ตราด) และรุ่นที่ 4 (ฉะเชิงเทรา 1-2ตราด )

ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 3 (สมุทรปราการ 1-2 ตราด) วันที่ 15-17 สิงหาคม 2557

ภาพมอบวุฒิบัตร #1 รุ่นที่ 3 (สมุทรปราการ 1-2 ตราด) วันที่ 17 สิงหาคม 2557

ภาพมอบวุฒิบัตร #2 รุ่นที่ 3 (สมุทรปราการ 1-2 ตราด) วันที่ 17 สิงหาคม 2557

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 4 (ฉะเชิงเทรา 1-2 ตราด) วันที่ 15-17 สิงหาคม 2557

ภาพมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 4 (ฉะเชิงเทรา 1-2 ตราด) วันที่ 15-17 สิงหาคม 2557

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 22-24 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมโรงแรมชาลีน่า กรุงเทพมหานคร การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 5-6

ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 วันที่ 22 ส.ค. 2557

------------------------------------------------------------------------

ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ปทุมธานี การประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่7 และรุ่นที่ 8 (สพม.1-2-3-4-5)

ภาพกิจกรรมเตรียมการก่อนการประชุมอบรม รุ่นที่ 7-8   วันที่ 21 สิงหาคม 2557

ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 7  วันที่ 22 สิงหาคม 2557

ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 7  วันที่ 23 สิงหาคม 2557

ภาพมอบวุฒิบัตร #1 รุ่นที่ 7  วันที่ 23 สิงหาคม 2557

ภาพมอบวุฒิบัตร #2 รุ่นที่ 7  วันที่ 23 สิงหาคม 2557

ภาพมอบวุฒิบัตร #3 รุ่นที่ 7   วันที่ 23 สิงหาคม 2557

------------------------------------------------------------------------

ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 8   วันที่ 22 สิงหาคม 2557

ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 8   วันที่ 23 สิงหาคม 2557

ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 8   วันที่ 24 สิงหาคม 2557

ภาพมอบวุฒิบัตร #1 รุ่นที่ 8   วันที่ 24 สิงหาคม 2557

ภาพมอบวุฒิบัตร #2 รุ่นที่ 8   วันที่ 24 สิงหาคม 2557

ภาพมอบวุฒิบัตร #3 รุ่นที่ 8   วันที่ 24 สิงหาคม 2557

วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ปทุมธานี การประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 9 (สพม.17,สพม.42) และ รุ่นที่ 10 (สพป.นครสวรรณ์ เขต 1-2-3) ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2557

ภาพรุ่นที่ 9 (สพม.17,สพม.42) วันที่ 29 สิงหาคม 2557

ภาพรุ่นที่ 9 (สพม.17,สพม.42) วันที่ 30 สิงหาคม 2557

ภาพรุ่นที่ 9 (สพม.17,สพม.42) วันที่ 31 สิงหาคม 2557

ภาพมอบวุฒิบัตร#1 รุ่นที่ 9 (สพม.17,สพม.42) วันที่ 31 สิงหาคม 2557

ภาพมอบวุฒิบัตร#2 รุ่นที่ 9 (สพม.17,สพม.42) วันที่ 31 สิงหาคม 2557

ภาพมอบวุฒิบัตร#3 รุ่นที่ 9 (สพม.17,สพม.42) วันที่ 31 สิงหาคม 2557

ภาพมอบวุฒิบัตร#4 รุ่นที่ 9 (สพม.17,สพม.42) วันที่ 31 สิงหาคม 2557

----------------------------------------------------------------------

ภาพรุ่นที่ 10 (สพป.นครสวรรณ์ เขต 1-2-3) วันที่ 29 สิงหาคม 2557

ภาพรุ่นที่ 10 (สพป.นครสวรรณ์ เขต 1-2-3) วันที่ 30 สิงหาคม 2557

ภาพรุ่นที่ 10 (สพป.นครสวรรณ์ เขต 1-2-3) วันที่ 31 สิงหาคม 2557

ภาพมอบวุฒิบัตร#1 รุ่นที่ 10 (สพป.นครสวรรณ์ เขต 1-2-3) วันที่ 31 สิงหาคม 2557

ภาพมอบวุฒิบัตร#2 รุ่นที่ 10 (สพป.นครสวรรณ์ เขต 1-2-3) วันที่ 31 สิงหาคม 2557

ภาพมอบวุฒิบัตร#3 รุ่นที่ 10 (สพป.นครสวรรณ์ เขต 1-2-3) วันที่ 31 สิงหาคม 2557

ภาพมอบวุฒิบัตร#4 รุ่นที่ 10 (สพป.นครสวรรณ์ เขต 1-2-3) วันที่ 31 สิงหาคม 2557

ภาพมอบวุฒิบัตร#5 รุ่นที่ 10 (สพป.นครสวรรณ์ เขต 1-2-3) วันที่ 31 สิงหาคม 2557

วันที่ 29-31 สิงหาคม 2557 2557 ณ โรงแรมชาลีน่า กรุงเทพมหานคร การประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 11และรุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2557

ภาพกิจกรรมและภาพมอบวุฒิบัตรรุ่นที่ 11 และรุ่น 12 วันที่ 29-31 สิงหาคม 2557

 

สหวิทยาเขตใน จ.ปทุมธานี และ จ.สระบุรี

 

เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำ จัดเก็บเอกสารหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษาและการโห้บริการทางการศึกษา ประจำปี 2557

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าสามัคคี เพื่อการศึกษามหากุศล

 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ นักจิตวิทยา

ด้วยทางโรงเรียนสายปัญญารังสิต มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 15,000 บาท เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ นักจิตวิทยา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 
บทความ อื่นๆ ...