Get Adobe Flash player

ให้ข้าราชการที่จะเกษียณที่จะเข้ารับการอบรมในวันที่ 17 มิ.ย. 57 เตรียมเอกสารของตนเองมาด้วย ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

 
User Rating: / 4
แย่ดีที่สุด 

เรื่อง ขอเชิญข้าราชการ- ลูกจ้างประจำที่จะเกษียนอายุราชการ ปี 2557 เข้ารับการอบรม

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ด้วย สพม.4 จะให้จัดมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมแก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำในสิทธิประโยชน์ต่างๆ และการจัดทำคำขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ ในวันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557 เวลา 08:00-16:00น. ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สพม.4

ทั้งนี้ สพม.4 ได้เรียนเชิญวิทยากรจากกรมบัญชีกลางมาเพื่อให้ความรู้ จึงขอให้แจ้งข้าราชการ-ลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2557 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยพร้อมเพรียงกันและหากผู้เข้าร่วมฟังคำบรรยายต้องการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญในวันเวลาดังกล่าว ควรเตรียมหลักฐานและเอกสารมาให้พร้อม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและร่วมฟังบรรยายโดยพร้อมเพรียงกัน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

 
User Rating: / 6
แย่ดีที่สุด 

รายละเอียดการคำนวณตกเบิก ว 21 และการเรียกคืนค่าครองชีพ โอนเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 (ปทุมธานี - สระบุรี )

>> รายละเอียดตกเบิก ว 21 จังหวัดปทุมธานี

>> รายละเอียดตกเบิก ว 21 จังหวัดสระบุรี

 
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 

ผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 

เอกสารแนบ

 
บทความ อื่นๆ ...