ข่าวประกาศ

  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึษา เขต 4  ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560  ดังเอกสารแนบ

ประกาศ สพม.4  รายชื่อนักเรียน ม.1  รายชื่อนักเรียน ม.4  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อโรงเรียน

 

รายชื่อข้าราชการครูที่ได้รับการอนุมัติให้ย้าย ตามมติ กศจ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 15 มี.ค.2560

 

(นโยบาย ฯ รับนักเรียน ฯ ปี 2560)
 
หนังสือแจ้งข้อมูลสัดส่วนการรับนักเรียน 2560
 
ตารางข้อมูลสัดส่วนการรับนักเรียน ปี 2560
 
ประกาศ สพฐ. การรับ นร ห้องเรียนพิเศษวิทยฯ ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพ ฯ ปี 2560
 
ประกาศ สพฐ. การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP MEP ปี 2560
 
ประกาศ สพฐ. การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ฯ Educaton Hub
 
ประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ฯ ปี 2560
 
รายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับก่อนประถมและประถม ฯ
 
รายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปี 2560
 
รายชื่อโรงเรียนในโครงการ ฯ Education Hub
 
 

เรียนผู้บริหารโรงเรียนทุกท่าน

กรณีการอบรมการนิเทศภายใน ซึ่ง สพม.4 จัดให้มีการอบรมขึ้น ในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม กรุณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องผู้เข้ารับการอบรมซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต้องประกอบไปด้วย

1.รอง ผอ.ผู้ดูแลฝ่ายฝ่ายวิชาการ 1 คน

2.หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 1 คน 

3.ครูผู้รับผิดชอบงานการนิเทศภายในสถานศึกษา 2 คน

โดย ขอให้เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าทีและรับผิดชอบในงานดังกล่าวต้องเป็นผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้และขอให้เปิดไปดาวน์โหลดเนื้อหาการอบรมในหัวข้อ" "คุยเฟื่องเรื่องนิเทศการศึกษา" "ได้ล่วงหน้า

ที่ https://sites.google.com/a/phatthalung1.go.th/thanes-khamkerd/

หรือดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ 

ประวัติวิทยากร ท่านธเนศ ขำเกิด
 
การพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษา (ท่านธเนศ ขำเกิด)

** การใช้ SmartPhone / Tablet / อุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.4 ระบบจะปรับเป็นโหมดการอ่านโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับกับการแสดงผลของหน้าจอประเภทต่างๆ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร 02-5933530-1 Fax 02-5933531