Get Adobe Flash player
  • สพม.4 ร่วมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 จังหวัดปทุมธานี วันที่ 1 ก.ค.58 ณ โรงเรียนปทุมวิไล

  • สพม.4 จัดโครงการ “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 วันที่ 1 ก.ค.58 ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์

  • สพม.4 จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ผ่านการปฏิบัติจริงและเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 วันที่ 30 มิ.ย.58 ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สพม.4 โดยนายศักดิพัฒน์ สุขกลัด รอง ผอ.สพม.4 เป็นประธาน นายวิศิษฏ์ วณิชย์สุวรรณ์ จากสำนักงานคลังเขต 1 กรมบัญชีกล

ดร.วีระพงศ์  เดชบุญ
ผอ.สพม. 4
ประวัติผู้อำนวยการ

รองผอ.สพม.4

 

เรามี 68 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ.ปทุมธานี 

 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ บริหารสถานศึกษา รายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษา ในวันที่ 5 มิ.ย.2558 เวลา 08.30 น.-09.30 น. ณ ห้องประชุมบุรีรัมย์ ชั้น 3 สพม.4
 การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.4

 สรุปการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2558)

 เอกสารวิทยากรบรรยาย>เทคนิคการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพเทคนิคการเป็นพิธีกร

User Rating: / 11
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มนิเทศฯ

เรื่อง โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

สิ่งที่ส่งมาด้วย  โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557 จำนวน 1 ชุด

 
User Rating: / 5
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มนิเทศฯ

เรื่อง นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ขอให้โรงเรียนสำรวจนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ทุกระดับชั้นปี พร้อมแนวทางแก้ไขหรือโครงการ กิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการ แล้วรายงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ทราบภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2557

 
User Rating: / 4
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

เรื่อง ขอเชิญข้าราชการ- ลูกจ้างประจำที่จะเกษียนอายุราชการ ปี 2557 เข้ารับการอบรม

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ด้วย สพม.4 จะให้จัดมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมแก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำในสิทธิประโยชน์ต่างๆ และการจัดทำคำขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ ในวันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557 เวลา 08:00-16:00น. ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สพม.4

ทั้งนี้ สพม.4 ได้เรียนเชิญวิทยากรจากกรมบัญชีกลางมาเพื่อให้ความรู้ จึงขอให้แจ้งข้าราชการ-ลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2557 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยพร้อมเพรียงกันและหากผู้เข้าร่วมฟังคำบรรยายต้องการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญในวันเวลาดังกล่าว ควรเตรียมหลักฐานและเอกสารมาให้พร้อม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและร่วมฟังบรรยายโดยพร้อมเพรียงกัน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

 
User Rating: / 4
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มบริหารบุคคล

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูที่ได้รับการพิจารณาย้ายภายในเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพม.เขต4

 
บทความ อื่นๆ ...

                  

link ที่เกี่ยวข้อง