Get Adobe Flash player
  • สพม.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ปี (2559-2563) สพม.4 ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2558 ณ บ้านทิพย์สวนทองรีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม

  • สพม.4 ร่วมต้อนรับท่านการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. วันที่ 2 ต.ค.2558 ณ ห้องประชุม สพฐ.

  • สพม.4 ร่วมงาน "รวมพลคนรัก สพฐ." ล่องเรือริเวอร์ไซด์ วันที่ 29 กันยายน 2558 ณ เรือริเวอร์ไซด์ โรงแรม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ

ดร.วีระพงศ์  เดชบุญ
ผอ.สพม. 4
ประวัติผู้อำนวยการ

รองผอ.สพม.4

 

เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 

 บัญชีรายชื่อข้าราชการครูที่ได้รับการอนุมัติให้ย้ายตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 วันที่ 1 ตุลาคม 2558


สรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

ลำดับที่ วิชาเอก วัน14-20เดือน กันยายน 2558 รวม  
14 15 16 17 18 19 20
1 ภาษาไทย 3  8  3  9 7  18  6 54
2 ภาษาอังกฤษ 5 12 11   6 4  20  3 61
3 ภาษาจีน 4 2  2 6  5  2 25
4 ภาษาญี่ปุ่น 0  1 0  1  3 7
5 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 13 10   7 6  31  10 85
6 ฟิสิกส์ 2  1 6  4  6 23
7 เคมี 4  3 1  9 26
8 สังคมศึกษา 44 22  21   26 36  76  30 255
9 พลศึกษา 15 18  14   18 26  50  20 161
10 ดนตรีไทย 0  3 5  16 35
11 ดนตรีสากล 1  6 3  6  3 27
12 ศิลปศึกษา 3  2 8  3  11 32
13 คอมพิวเตอร์ 53 31  20   12 41  95  51 303
14 อุตสาหกรรมศิลป์ 4  5 7  19  10 49
15 จิตวิทยาและการแนะแนว 4 3 5  19 5 42
  รวม 155  122 99   104 161  372  172 1185
 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 

 ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเขตพื้นที่บริการ  ปีการศึกษา  2559 Smile
Download Here !!! ทั่วไป

เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำ จัดเก็บเอกสารหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษาและการโห้บริการทางการศึกษา ประจำปี 2557

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 
กลุ่มนิเทศฯ

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิการ โครงการเร่งรัดพัฒนาผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 
กลุ่มบริหารบุคคล

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เรื่องรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ได้รับคัดลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2557

 
ทั่วไป

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าสามัคคี เพื่อการศึกษามหากุศล

 
บทความ อื่นๆ ...


 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

Preview & Download ข่าวโรงเรียนในสังกัด

                  

link ที่เกี่ยวข้อง