Get Adobe Flash player
  • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษา เขต 4 ได้จัดให้มี“พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2557” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557

  • วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 บันทึกเทปการกล่าวบทอาศิรวาทถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557

นายสมเกียรติ  สรรคพงษ์

ผอ.สพม. 4

รองผอ.สพม.4

เรามี 32 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ภาพ รับวุฒิบัตร/เข็ม/เกียรติบัตร

User Rating: / 22
แย่ดีที่สุด 
ทั่วไป

ค่าตอบแทนวิทยฐานของข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2554- 30 ก.ย. 2555 อยู่ในระหว่างดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลคาดว่าจะโอนพร้อมเงินเดือนในวันที่ 26 พ.ย. 2556

 
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
ทั่วไป

มติ อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 อนุมัติให้ข้าราชการครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 ราย  ดังรายชื่อต่อไปนี้

ATTACHMENTS TITLE
FILEFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (img164.pdf)รายชื่่อ103 Kb
 
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

แผนยุทธศาสตร์ยกคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปีงบประมาณ 2557

*** เปลี่ยนแปลงแก้ไขหน้า 56

 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน/รองผู้อำนวยการโรงเรียน/ครูที่รับผิดชอบงานรับนักเรียน
ตามที่ โรงเรียนได้กำหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน โดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  4  ได้รวบรวม/แก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูล เพื่อจัดทำเอกสารข้อมูลแสดงเขตพื้นที่บริการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี - สระบุรี)  ในปีการศึกษา  2556 ที่ผ่านมา ทั้งหมดจำนวน  42  โรงเรียน  นั้น
ในการนี้  ขอให้โรงเรียนได้ตรวจสอบข้อมูลตามไฟล์เอกสารที่แนบข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  4  โดยหากโรงเรียนมีความประสงค์จะแก้ไขข้อมูลเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ขอให้เสนอรายงานขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  4  ภายในวันศุกร์ที่  15  พฤศจิกายน  2556 อนึ่ง  หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าข้อมูลที่ให้โรงเรียนตรวจสอบถูกต้องแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  4
02 - 5933530 ต่อ 409

 

link ที่เกี่ยวข้อง