Get Adobe Flash player
  • สพม.4 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 ก.ค.58 ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

  • สพม.4โดย นายศักดิ พัฒน์ สุขกลัด รอง ผอ.สพม.4 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.58 ณ วัดเขียนเขต จ.ปทุมธานี

  • สพม.4 ประเมินความพร้อมในการเปิดห้องเรียนพิเศษตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ปีการศึกษา 2559 วันที่ 27 ก.ค.58 ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ดร.วีระพงศ์  เดชบุญ
ผอ.สพม. 4
ประวัติผู้อำนวยการ

รองผอ.สพม.4

 

เรามี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 

ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ.ปทุมธานี 

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูที่ได้รับการอนุมัติให้ย้าย ตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2558

 การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.4 โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าว มารายงานตัว ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ ชั้น 1 สพม.4 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.00-8.30 น.และบรรจุแต่งตั้งในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558

 ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ขอใช้บัญชีจาก สพป.พิษณุโลก เขต 3 , สพม.6 และ สพม.9)

เอกสารวิทยากรบรรยาย    >  เทคนิคการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ / เทคนิคการเป็นพิธีกร

 การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.4 โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าว มารายงานตัว ณ ห้องประชุมบุรีรัมย์ ชั้น 3 สพม.4 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00-08.30 น. และบรรจุแต่งตั้ง ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558

 

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูที่ได้รับการอนุมัติให้ย้ายตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในการประชุมครั้งที่ 7 / 2558 วันที่ 24 กรกฎาคม 2558


- ดาวน์โหลด  แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ สำหรับข้าราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลด  แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ
- ดาวนโหลด  หนังสือเชิญไต้หวัน 6-9 ส.ค.58

ส่ง คุณเพ็ญศรี ศิริวรรณ

ณ หน้าห้อง ผอ.สพม.4 (ชั้น 3 สพม.4)

  เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

ดาวน์โหลด เรื่อง สำรวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

แบบสำรวจแผนพัฒนาตนเอง ID Plan ของครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.4 

ตรวจสอบผลการกรอกแบบสำรวจแผนพัฒนาตนเอง ID Plan ของครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.4 

แบบสำรวจครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร/รางวัล และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2556-2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

ตรวจสอบผลการกรอกแบบสำรวจครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร/รางวัล และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2556-2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

 

 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

Preview & Download 

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

เรื่อง ขอความร่วมมือออกหลักฐานประกอบการพิจารณาเงินทุนการศึกษา


เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ทุกโรงเรียน


สิ่งที่แนบมาด้วย ตัวอย่างแบบฟอร์มใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน ฯ  จำนวน 1 ฉบับ

 
User Rating: / 11
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

บัญชีแสดงเขตพื้นที่บริการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  (จังหวัดปทุมธานี - สระบุรี)

 
กลุ่มนโยบายและแผน

 ด่วนที่สุด แจ้งให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสภาพการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต คลิกเลยครับ

 
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

เรื่อง การรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558


เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ทุกโรงเรียน

 
บทความ อื่นๆ ...

                  

link ที่เกี่ยวข้อง