Get Adobe Flash player
  • วันที่ 31 มกราคม 2558 นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.4พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม.4 คณะศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (O-NET) ระดับชั้นม.3 ปีการศึกษา 2557 สอบระหว่างวันที่ 31ม.ค-1ก.พ.58

  • วันที่ 30 มกราคม 2558 นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม. 4 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างชั่วคราว พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน โดยยึดนโยบายของ สพฐ. เป็นหลัก และกำหนดจุดเน้นพิเศษ

  • วันที่ 28 มกราคม 2558 สทศ.ส่งข้อสอบถึง สพม.4 เรียบร้อยแล้ว มีการตรวจรับอย่างถูกต้องตามระเบียบ ซึ่งภายหลังตรวจความเรียบร้อย มีการจัดเป็นหมวดหมู่ตามสนามสอบของ สพม.4

ดร.วีระพงศ์  เดชบุญ

ผอ.สพม. 4

ประวัติผู้อำนวยการ

 

รองผอ.สพม.4

เรามี 38 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ภาพ รับวุฒิบัตร/เข็ม/เกียรติบัตร

 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

รับสมัครเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

คลิกเพื่อดูรายละเอียด 


----------------------------------------------------------------------------------------


แบบสรุปการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2558 ตามประกาศ

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ลงวันที่ 29 เมษายน 2557

คลิกเพื่อดูรายละเอียด
----------------------------------------------------------------------------------------

ด้วยขณะนี้ สพม.4 มีตำแหน่งครูว่าง จำนวน 21 ตำแหน่ง

ตามบัญชีตำแหน่งว่างที่แนบมา

และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในการประชุมครั้งที่ 1/2558

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 ได้มีอนุมัติการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ลงวันที่ 29 เมษายน 2557 

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

---------------------------------------------------------------------------------------- 

                  สถิติจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  
  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
   และผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มทั่วไปและกลุ่มประสบการณ์
                                สังกัด สพม.4
   วัน/เดือน/ปี     รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
 กลุ่มประสบการณ์ กลุ่มทั่วไป   กลุ่มประสบการณ์  กลุ่มทั่วไป รวม 
26 ม.ค.2558           2       1          1       -   4
27 ม.ค.2558           3       -           -       1   4
28 ม.ค.2558           1      1          1       -   3
29 ม.ค.2558            4      7          1       2  14
30 ม.ค.2558           8      12          9       3  32
31 ม.ค.2558           5      14           7       1  27
1 ก.พ.2558           4       4           7       8  23
       รวม           27      39          26       15  107

  

กลุ่มบริหารบุคคล

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2557

 
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มบริหารบุคคล

มติ อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 อนุมัติครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว17) จำนวน 8 ราย

ATTACHMENTS TITLE
FILEFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (ชำนาญการพิเศษ 8 ราย.pdf)ชำนาญการพิเศษ 8 ราย507 Kb
 
กลุ่มบริหารบุคคล

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. ณ วันที่ 18 กันยายน 2557

เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

 
ทั่วไป

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-office สพฐ.)

รุ่นที่ 2 วันที่ 16 กันยายน 2557  โรงเรียนในสังกัดสระบุรี

เวลา 08:00 - 16:30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สพม.4

**** ข้อมูลที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการอบรม****

1. วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับ Tablet

2. จำนวนเครื่องที่ได้รับ โดย

- แยกเป็นเครื่อง Tablet  สำหรับ ครู มีจำนวนเท่าไร

แยกเป็นเครื่อง Tablet  สำหรับ นักเรียน มีจำนวนเท่าไร

- รวมเครื่อง Tablet ทั้งหมด มีจำนวนเท่าไร

 

 
บทความ อื่นๆ ...

ตารางสอบ O-NET (ม.3 , ม.6)

 


สพม.4 ขอขอบคุณคณะกรรมการ

ดำเนินการสอบ o-net ม.3

และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน

ที่ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินการสอบ

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทุกประการ มา ณ โอกาสนี้


ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ 

ผอ.สพม.4

 

นับถอยหลังสอบ O-NET/2557 ม.6

สอบ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558
เหลือเวลาวันทำการอีก 5 วัน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

(องค์การมหาชน)

ข่าวโรงเรียนในสังกัด

                  

link ที่เกี่ยวข้อง