Get Adobe Flash player
  • 28-29 ต.ค2557 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และ หน้าที่พลเมือง ณ หอประชุมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

  • กลุ่มนิเทศฯ สพม.4 จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 5 ค่ายที่ 5 ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลเพื่อการค้นพบ

  • วันที่ 29 กันยายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้จัดงานการนำเสนอผลงานและนิทรรศการโครงการยุวชนตำรวจรุ่นที่ 3

นายสมเกียรติ  สรรคพงษ์

ผอ.สพม. 4

รองผอ.สพม.4

เรามี 64 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเีรียน ปีการศึกษา 2558 โดยแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาดำเนินการจัดประชุมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังเอกสารแนบ

ATTACHMENTS TITLE
FILEFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (CCF18062014_0000.pdf)หนังสือแนบท้าย1085 Kb
 
กลุ่มบริหารบุคคล

แบบสรุปการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

 
กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

ให้ข้าราชการที่จะเกษียณที่จะเข้ารับการอบรมในวันที่ 17 มิ.ย. 57 เตรียมเอกสารของตนเองมาด้วย ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

 
User Rating: / 7
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน/รองผู้อำนวยการโรงเรียน/ครูที่รับผิดชอบงานรับนักเรียน

 ตามที่ โรงเรียนได้กำหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน โดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  4 ได้รวบรวมข้อมูลจัดทำเอกสารบัญชีแสดงเขตพื้นที่บริการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี - สระบุรี)  ทั้งหมดจำนวน  42  โรงเรียน  นั้น 

ในการนี้  ขอให้โรงเรียนได้ตรวจสอบข้อมูลตามไฟล์เอกสารที่แนบมานี้  หากต้องการปรับแก้หรือเพิ่มเติมข้อมูล  ขอให้ทางโรงเรียนแจ้งยืนยันข้อมูลกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)  ภายในวันจันทร์ที่  16  มิถุนายน  2557 เพื่อนำเข้าคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ฯ  โดย ให้ประสานแจ้งอย่างไม่เป็นทางการทางโทรศัพท์กับนางสาววิสาขา เบ้าทอง  โทรศัพท์มือถือ หมายเลข 0845187477  และทั้งนี้  ให้ทำหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการในภายหลังด้วย

 
บทความ อื่นๆ ...

link ที่เกี่ยวข้อง