Get Adobe Flash player
  • คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ประชุมครั้งที่ 2/2558 วันที่ 1 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมบุรีรัมย์ สพม.4

  • สพม.4 ร่วมกับ สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ประชุมสัมนาเชิงวิชาการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี

  • สพม.4 โดย ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.4 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมที่1 โครงการเพื่อประสิทธิผลกลยุทธ์ เรื่อง"การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบมีนวัตกรรม" และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC)ในระดับสหวิทยาเขต" ณ โรงเรียนปทุมวิไล จ.ปทุมธานี

ดร.วีระพงศ์  เดชบุญ

ผอ.สพม. 4

ประวัติผู้อำนวยการ

 

รองผอ.สพม.4

เรามี 46 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ภาพ รับวุฒิบัตร/เข็ม/เกียรติบัตร

ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ.ปทุมธานี 

----------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2558


เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558


แผนที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

สรุปจำนวนผู้สมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2558 สังกัด สพม.4

 

ลำดับที่      วิชา      วันที่ (เดือนมีนาคม พ.ศ.2558)  รวม 
 23  24  25  26  27 28 29
   1 ภาษาไทย  74  67  28  41  21  32   6   269
   2 คณิตศาสตร์ 100  58  40  70  27   28  12   335 
   3 ภาษาอังกฤษ  42  29  29  30  27   26    7   190 
   4 ภาษาจีน   8   6   6   9   7    5    -    41 
   5 ภาษาญี่ปุ่น   2   6   4   2   2    4    1    21  
   6 ฟิสิกส์  50  35   27  36  16    24    7   195
   7 ชีววิทยา  46  39  31  36  32    39   11  234 
   8 พลศึกษา  42  52  69  145 117  145  55   625
   9 ดนตรีสากล   8   5  4  11   5    6    4    43 
  10 ศิลปศึกษา  32  33  26  38  22   31   13   195
  11 คอมพิวเตอร์  50  32  41  39  46   68   45   321
  12 นาฏศิลป์  12  16  9  28  29   22  13   129
     รวม 466 378  314  485 351   430 174 2598

เขตพื้นที่บริการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  (จังหวัดปทุมธานี - สระบุรี) คลิกได้ที่นี่ครับ

กลุ่มนโยบายและแผน

สำหรับโรงเรียนหน่วยเบิก

สำหรับโรงเรียนไม่ใช่หน่วยเบิก

 
กลุ่มนโยบายและแผน

ให้โรงเรียนซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษธคิดวิเคราะห์ 41 รายการจำนวน 100,000 บาท

รายการที่ 1-40 งบประมาณ 67,300 บาท / รายการที่ 41 งบประมาณ 32,700 บาท กำหนดโดยภาคี 4 ฝ่าย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 081-8132023

ดาวน์โหลด คุณลักษณะเฉพาะครุำัภัณฑ์การศึกษา (เฉพาะมัธยมศึกษาหน้า 157-170)

 
กลุ่มบริหารบุคคล

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อให้ทราบดังนี้

 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ซึ่งให้กรอกข้อมูลลงในตามรางตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ กำหนดส่งข้อมูลภายใน 17 ธันวาคม 2557

 

                  

link ที่เกี่ยวข้อง