Get Adobe Flash player
  • วันที่ 15 ธันวาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดย นายมานะ พุ่มบัว รอง ผอ.สพม.4 และกลุ่มนโยบายและแผน ทำความเข้าใจการบริหารงบประมาณ โรงเรียนในฝันที่ได้รับจัดสรร เพื่อการจัดซื้อจ้างที่ถูกต้อง ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สพม.4

  • วันที่ 15 ธันวาคม 2557 รายงานตัวนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 เข้าเป็นราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร

  • วันที่ 12 ธันวาคม 2557 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร สพม.4

นายสมเกียรติ  สรรคพงษ์

ผอ.สพม. 4

รองผอ.สพม.4

เรามี 33 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ภาพ รับวุฒิบัตร/เข็ม/เกียรติบัตร

ทั่วไป

เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำ จัดเก็บเอกสารหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษาและการโห้บริการทางการศึกษา ประจำปี 2557

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 
กลุ่มนิเทศฯ

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิการ โครงการเร่งรัดพัฒนาผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 
กลุ่มบริหารบุคคล

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เรื่องรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ได้รับคัดลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2557

 
ทั่วไป

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าสามัคคี เพื่อการศึกษามหากุศล

 
บทความ อื่นๆ ...

link ที่เกี่ยวข้อง