Get Adobe Flash player
  • กลุ่มนิเทศฯ สพม.4 จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 5 ค่ายที่ 5 ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลเพื่อการค้นพบ

  • วันที่ 29 กันยายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้จัดงานการนำเสนอผลงานและนิทรรศการโครงการยุวชนตำรวจรุ่นที่ 3

  • วันที่ 20 กันยายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 และโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" จัดอบรมครูบรรณารักษ์ภาคกลาง รุ่นที่ 25 จาก สพป.สระบุรี เขต 1 เขต 2 และ สพป.ชัยนาท จำนวน 200 คน เมื่อวันที่ 17-19 กันยายน 2557 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท

นายสมเกียรติ  สรรคพงษ์

ผอ.สพม. 4

รองผอ.สพม.4

เรามี 29 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

User Rating: / 7
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน/รองผู้อำนวยการโรงเรียน/ครูที่รับผิดชอบงานรับนักเรียน

 ตามที่ โรงเรียนได้กำหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน โดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  4 ได้รวบรวมข้อมูลจัดทำเอกสารบัญชีแสดงเขตพื้นที่บริการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี - สระบุรี)  ทั้งหมดจำนวน  42  โรงเรียน  นั้น 

ในการนี้  ขอให้โรงเรียนได้ตรวจสอบข้อมูลตามไฟล์เอกสารที่แนบมานี้  หากต้องการปรับแก้หรือเพิ่มเติมข้อมูล  ขอให้ทางโรงเรียนแจ้งยืนยันข้อมูลกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)  ภายในวันจันทร์ที่  16  มิถุนายน  2557 เพื่อนำเข้าคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ฯ  โดย ให้ประสานแจ้งอย่างไม่เป็นทางการทางโทรศัพท์กับนางสาววิสาขา เบ้าทอง  โทรศัพท์มือถือ หมายเลข 0845187477  และทั้งนี้  ให้ทำหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการในภายหลังด้วย

 
User Rating: / 10
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มนิเทศฯ

เรื่อง โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

สิ่งที่ส่งมาด้วย  โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557 จำนวน 1 ชุด

 
User Rating: / 5
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มนิเทศฯ

เรื่อง นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ขอให้โรงเรียนสำรวจนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ทุกระดับชั้นปี พร้อมแนวทางแก้ไขหรือโครงการ กิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการ แล้วรายงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ทราบภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2557

 
User Rating: / 4
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

เรื่อง ขอเชิญข้าราชการ- ลูกจ้างประจำที่จะเกษียนอายุราชการ ปี 2557 เข้ารับการอบรม

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ด้วย สพม.4 จะให้จัดมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมแก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำในสิทธิประโยชน์ต่างๆ และการจัดทำคำขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ ในวันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557 เวลา 08:00-16:00น. ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สพม.4

ทั้งนี้ สพม.4 ได้เรียนเชิญวิทยากรจากกรมบัญชีกลางมาเพื่อให้ความรู้ จึงขอให้แจ้งข้าราชการ-ลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2557 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยพร้อมเพรียงกันและหากผู้เข้าร่วมฟังคำบรรยายต้องการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญในวันเวลาดังกล่าว ควรเตรียมหลักฐานและเอกสารมาให้พร้อม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและร่วมฟังบรรยายโดยพร้อมเพรียงกัน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

 
บทความ อื่นๆ ...

link ที่เกี่ยวข้อง