Get Adobe Flash player
  • นายสมศักดิ์ ฐิตะยารักษ์ รอง ผอ.สพม.4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่เรียนรอบสอง ปีการศึกษา 2558 สพม.4 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 16 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สพม.4

  • สพม.4 จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 เพื่อให้คณะผู้บริหาร,ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ร่วมรดน้ำขอพรจากผู้บังคับบัญชาและผู้อาวุโส แสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อผู้ใหญ่ วันที่ 10 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สพม.4

  • ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.4 และคณะข้าราชการ สพม.4 ร่วมในพิธีรดน้ำขอพร นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี วันที่ 10 เมษายน 2558 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

ดร.วีระพงศ์  เดชบุญ

ผอ.สพม. 4

ประวัติผู้อำนวยการ

 

รองผอ.สพม.4

เรามี 31 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 

 

ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ.ปทุมธานี 

----------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2558


เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558เขตพื้นที่บริการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  (จังหวัดปทุมธานี - สระบุรี) คลิกได้ที่นี่ครับ


 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 สังกัด สพม.4

 

 

 

 

 

ATTACHMENTS TITLE
FILEFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (01ประกาศ042.pdf)ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปี 58 3315 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (043ภาษาไทย043.pdf)เอกภาษาไทย 5919 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (044คณิตศาสตร์044.pdf)เอกคณิตศาสตร์ 7612 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (045ภาษาอังกฤษ045.pdf)เอกภาษาอังกฤษ 4329 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (046ภาษาจีน046.pdf)เอกภาษาจีน 1012 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (047ภาษาญี่ปุ่น047.pdf)เอกภาษาญี่ปุ่น 521 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (048ฟิสิกส์048.pdf)เอกฟิสิกส์ 4265 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (049ชีววิทยา049.pdf)เอกชีววิทยา 5310 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (050พลศึกษา050.pdf)เอกพละศึกษา 13525 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (051ดนตรีสากล051.pdf)เอกดนตรีสากล 1020 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (052ศิลปศึกษา052.pdf)เอกศิลปศึกษา 4348 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (053นาฏศิลป์053.pdf)เอกนาฏศิลป์ 3113 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (054คอมพิวเตอร์054.pdf)เอกคอมพิวเตอร์ 7174 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (055ไม่มีสิทธิ์สอบ055.pdf)รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ 383 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (ระเบียบปฏิบัติผู้เข้าสอบ.pdf)ระเบียบปฏิบัติผู้เข้าสอบ


User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มบริหารบุคคล

บัญชีรายละเอียดการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และครู  ในสังกัด สพม. 4 ดังบัญชีแนบท้าย

 
กลุ่มบริหารบุคคล

มติ อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 อนุมัติให้ข้าราชการเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ (ว17) สายงานบริหาร จำนวน 1 ราย  ดังรายละเอียดแนบท้าย

ATTACHMENTS TITLE
FILEFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (CCF08102014_0000.pdf)มติ อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 8/2557450 Kb
 
กลุ่มบริหารบุคคล

ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ขอย้ายมาดำรงตำแหน่งโรงเรียนในสพม.4เข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 น. ดังรายละเอียดแนบท้าย

ATTACHMENTS TITLE
FILEFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (CCF05102014_0001.pdf)รายละเอียดแนบท้าย1696 Kb
 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

เรี่อง การสำรวจข้อมูลการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ทุกโรงเรียน

 
บทความ อื่นๆ ...

                  

link ที่เกี่ยวข้อง