Get Adobe Flash player
  • สพม.4 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 ก.ค.58 ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

  • สพม.4โดย นายศักดิ พัฒน์ สุขกลัด รอง ผอ.สพม.4 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.58 ณ วัดเขียนเขต จ.ปทุมธานี

  • สพม.4 ประเมินความพร้อมในการเปิดห้องเรียนพิเศษตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ปีการศึกษา 2559 วันที่ 27 ก.ค.58 ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ดร.วีระพงศ์  เดชบุญ
ผอ.สพม. 4
ประวัติผู้อำนวยการ

รองผอ.สพม.4

 

เรามี 46 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 

ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ.ปทุมธานี 

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูที่ได้รับการอนุมัติให้ย้าย ตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2558

 การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.4 โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าว มารายงานตัว ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ ชั้น 1 สพม.4 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.00-8.30 น.และบรรจุแต่งตั้งในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558

 ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ขอใช้บัญชีจาก สพป.พิษณุโลก เขต 3 , สพม.6 และ สพม.9)

เอกสารวิทยากรบรรยาย    >  เทคนิคการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ / เทคนิคการเป็นพิธีกร

 การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.4 โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าว มารายงานตัว ณ ห้องประชุมบุรีรัมย์ ชั้น 3 สพม.4 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00-08.30 น. และบรรจุแต่งตั้ง ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558

 

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูที่ได้รับการอนุมัติให้ย้ายตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในการประชุมครั้งที่ 7 / 2558 วันที่ 24 กรกฎาคม 2558


- ดาวน์โหลด  แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ สำหรับข้าราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลด  แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ
- ดาวนโหลด  หนังสือเชิญไต้หวัน 6-9 ส.ค.58

ส่ง คุณเพ็ญศรี ศิริวรรณ

ณ หน้าห้อง ผอ.สพม.4 (ชั้น 3 สพม.4)

  เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

ดาวน์โหลด เรื่อง สำรวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

แบบสำรวจแผนพัฒนาตนเอง ID Plan ของครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.4 

ตรวจสอบผลการกรอกแบบสำรวจแผนพัฒนาตนเอง ID Plan ของครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.4 

แบบสำรวจครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร/รางวัล และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2556-2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

ตรวจสอบผลการกรอกแบบสำรวจครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร/รางวัล และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2556-2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

 

 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

Preview & Download 

 

User Rating: / 5
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มนโยบายและแผน

หนังสือนำ

โรงเรียนหน่วยเบิก

โรงเรียนไม่ใช่หน่วยเบิก

 
กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

หลักฐานประกอบยื่น UNDO

ข้าราชการ

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนา) 2 ฉบับ

2.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (รับรองสำเนา) 2 ฉบับ

3.แบบแสดงความประสงค์ (ข.1) 2 ฉบับ

 

ข้าราชการบำนาญ

1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนา) 2 ฉบับ

2.แบบแสดงความประสงค์ (บ.1) 2 ฉบับ

 

ทั้งนี้ ยื่นแบบด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ (มีหลักฐานใบมอบฉันทะ ของผู้ขอยื่นแบบและรับมอบฉันทะมายื่นแบบ คือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้ง 2 คน และใบมอบฉันทะ)

 
กลุ่มนโยบายและแผน

วันที่ 23 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น ห้องประชุมชาญพวงเพชร เรียนเชิญโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณโรงเรียนในฝัน 23 โรงในสังกัด สพม.4

เตรียมข้อมูลและโน๊ตบุ๊ค มาทำที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.4 (เพราะที่โรงเรียนที่ได้ส่งมาแล้วนั้นมีข้อผิดพลาดทุกโรงเรียน) จึงเรียนเพื่อให้มาทำพร้อม ๆ กันทุกโรงเรียน

ATTACHMENTS TITLE
FILEFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (04234-ว6355.pdf)04234-ว6355.pdf595 Kb
 
กลุ่มนโยบายและแผน

หนังสือนำ

โรงเรียนหน่วยเบิก

โรงเรียนไม่ใข่หน่วยเบิก

 
บทความ อื่นๆ ...

                  

link ที่เกี่ยวข้อง