Get Adobe Flash player
  • สพม.4 จัดสอบวัดและประเมินผลผู้เรียนบ้านมรดกไหม่ ปีการศึกษา 2557 ชั้น ม.1 และ ม.4 วันที่ 26 พ.ค.58 ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สพม.4

  • นายมานะ พุ่มบัว รอง ผอ.สพม.4 เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร สพม.4 วันที่ 26 พ.ค.58 ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ (ห้องเล็ก) สพม.4

  • ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.4 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) วันที่ 26 พ.ค.58 ณ ห้องประชุมบุรีรัมย์ ชั้น 3 สพม.4

ดร.วีระพงศ์  เดชบุญ
ผอ.สพม. 4
ประวัติผู้อำนวยการ

รองผอ.สพม.4

เรามี 52 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ.ปทุมธานี 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านภาค ข และมีสิทธิ์สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2558

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และมีสิทธิ์สอบ ภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชัวคราว ปีงบประมาณ 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

เขตพื้นที่บริการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  (จังหวัดปทุมธานี - สระบุรี) คลิกได้ที่นี่ครับ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินการแพร่ภาพออกอากาศสด  เรื่อง"เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558"  ในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องส่งเสริมสถานีวิทยุโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี

 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งว่า สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) จะจัดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 ในระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2557 เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ผลการสอบ GAT/PAT  ในการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission)

 
กลุ่มอำนวยการ

เรื่อง การกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

แจ้งประชาสัมธ์ให้ข้าราชการครู(ผู้สอน)ในสังกัดที่มีความประสงค์กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ขอให้ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินฯพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ขอให้รับรองสำเนาเอกสารแนบทุกฉบับและกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

 
กลุ่มนโยบายและแผน

การเสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หนังสือนำ /เอกสารประกอบรายละเอียด/แบบฟอร์มที่กำหนด

download เอกสาร


 

                  

link ที่เกี่ยวข้อง