Get Adobe Flash player
  • วันที่ 24 มกราคม 2558 สพม.4 ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 (IJSO) และการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 9 (IESO) รอบที่ 1

  • วันที่ 20 มกราคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557

  • วันที่ 19 มกราคม 2558 สพม.4 จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2557 ที่จะมีการจัดสอบในวันเสาร์ ที่ 31 มกราคม และวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 นี้ โดยมีนายสมศักดิ์ ฐะติยารักษ์ รอง ผอ.สพม.4เป็นประธานเปิดการประชุม

ดร.วีระพงศ์  เดชบุญ

ผอ.สพม. 4

ประวัติผู้อำนวยการ

 

รองผอ.สพม.4

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ภาพ รับวุฒิบัตร/เข็ม/เกียรติบัตร

 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

รับสมัครเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

--------------------------------------------------------------------------------------------------


แบบสรุปการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2558 ตามประกาศ

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ลงวันที่ 29 เมษายน 2557

คลิกเพื่อดูรายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------

ด้วยขณะนี้ สพม.4 มีตำแหน่งครูว่าง จำนวน 21 ตำแหน่ง

ตามบัญชีตำแหน่งว่างที่แนบมา

และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในการประชุมครั้งที่ 1/2558

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 ได้มีอนุมัติการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ลงวันที่ 29 เมษายน 2557 

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

User Rating: / 7
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน/รองผู้อำนวยการโรงเรียน/ครูที่รับผิดชอบงานรับนักเรียน

 ตามที่ โรงเรียนได้กำหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน โดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  4 ได้รวบรวมข้อมูลจัดทำเอกสารบัญชีแสดงเขตพื้นที่บริการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี - สระบุรี)  ทั้งหมดจำนวน  42  โรงเรียน  นั้น 

ในการนี้  ขอให้โรงเรียนได้ตรวจสอบข้อมูลตามไฟล์เอกสารที่แนบมานี้  หากต้องการปรับแก้หรือเพิ่มเติมข้อมูล  ขอให้ทางโรงเรียนแจ้งยืนยันข้อมูลกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)  ภายในวันจันทร์ที่  16  มิถุนายน  2557 เพื่อนำเข้าคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ฯ  โดย ให้ประสานแจ้งอย่างไม่เป็นทางการทางโทรศัพท์กับนางสาววิสาขา เบ้าทอง  โทรศัพท์มือถือ หมายเลข 0845187477  และทั้งนี้  ให้ทำหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการในภายหลังด้วย

 
User Rating: / 10
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มนิเทศฯ

เรื่อง โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

สิ่งที่ส่งมาด้วย  โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557 จำนวน 1 ชุด

 
User Rating: / 5
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มนิเทศฯ

เรื่อง นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ขอให้โรงเรียนสำรวจนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ทุกระดับชั้นปี พร้อมแนวทางแก้ไขหรือโครงการ กิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการ แล้วรายงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ทราบภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2557

 
User Rating: / 4
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

เรื่อง ขอเชิญข้าราชการ- ลูกจ้างประจำที่จะเกษียนอายุราชการ ปี 2557 เข้ารับการอบรม

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ด้วย สพม.4 จะให้จัดมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมแก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำในสิทธิประโยชน์ต่างๆ และการจัดทำคำขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ ในวันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557 เวลา 08:00-16:00น. ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สพม.4

ทั้งนี้ สพม.4 ได้เรียนเชิญวิทยากรจากกรมบัญชีกลางมาเพื่อให้ความรู้ จึงขอให้แจ้งข้าราชการ-ลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2557 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยพร้อมเพรียงกันและหากผู้เข้าร่วมฟังคำบรรยายต้องการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญในวันเวลาดังกล่าว ควรเตรียมหลักฐานและเอกสารมาให้พร้อม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและร่วมฟังบรรยายโดยพร้อมเพรียงกัน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

 
บทความ อื่นๆ ...

ตารางสอบ O-NET (ม.3 , ม.6)

นับถอยหลังสอบ O-NET/2557 ม.3

สอบ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558
เหลือเวลาวันทำการอีก 5 วัน

 

นับถอยหลังสอบ O-NET/2557 ม.6

สอบ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558
เหลือเวลาวันทำการอีก 12 วัน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

(องค์การมหาชน)

ข่าวโรงเรียนในสังกัด

                  

link ที่เกี่ยวข้อง