Get Adobe Flash player
  • 28-29 ต.ค2557 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และ หน้าที่พลเมือง ณ หอประชุมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

  • กลุ่มนิเทศฯ สพม.4 จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 5 ค่ายที่ 5 ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลเพื่อการค้นพบ

  • วันที่ 29 กันยายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้จัดงานการนำเสนอผลงานและนิทรรศการโครงการยุวชนตำรวจรุ่นที่ 3

นายสมเกียรติ  สรรคพงษ์

ผอ.สพม. 4

รองผอ.สพม.4

เรามี 64 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

การจัดซื้อจัดจ้าง

แจ้งการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ดังเอกสารแนบท้ายนี้

 
User Rating: / 7
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

เรียนท่านผู้ปกครองนักเรียน/ผู้เกี่ยวข้องทั้งระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ที่มีความประสงค์ให้ สพม.จัดหาที่เรียนให้ ขอให้เขียนใบสมัครแสดงความจำนงฯ และนำไปยื่นที่หน่วยงาน/โรงเรียน ในระหว่างวันที่ 7-11 เมษายน 2557

 
User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มนิเทศฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม นร.ชั้น 1-3 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่้อเตรียมความพร้อมสู้ประชาคมอาเซียน

 

link ที่เกี่ยวข้อง