ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21

Download คู่มือ ได้ที่นี่   Click Here 

หน้าแรก ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 4
่วนที่ 1  การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่น
ตอนที่ 1 : ครูมยุรี - วิทยาศาสตร์ ป.5
ตอนที่ 2 : ครูกฤษขจร - วิทยาศาสตร์ ป.6
ตอนที่ 3 : ครูอัญชรี - วิทยาศาสตร์ ม.1
ตอนที่ 4 : ครูสุภาพร - สังคมศึกษา ม.1
ตอนที่ 5 : ครูสุมน - สุขศึกษา ม.1
ตอนที่ 6 : ครูเมธาวี ภาษาอังกฤษ ม.3
ตอนที่ 7 : ครูสมร - กิจกรรมชุมนุม ม.6