ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21

Download คู่มือ ได้ที่นี่   Click Here 

หน้าแรก ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 4
ส่วนที่ 2  การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ตอนที่ 1 : ครูโนรี - คณิตศาสตร์ ป.1
ตอนที่ 2 : ครูนรินทร์ - วิทยาศาสตร์ ป.3
ตอนที่ 3 : ครูอานีตา - วิทยาศาสตร์ ป.4
ตอนที่ 4 : ครูธนินท์รัฐ - ภาษาไทย ป.4
ตอนที่ 5 : ครูนิทรา - วิทยาศาสตร์ ม.2
ตอนที่ 6 : ครูนงนภัส - ภาษาอังกฤษ ม.3
ตอนที่ 7 : ครูจันทร์เพ็ญ - สุขศึกษาและพลศึกษา ม.5
ตอนที่ 8 : ครูวิชัย - วิทยาศาสตร์ ม.6