ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21

Download คู่มือ ได้ที่นี่   Click Here 

หน้าแรก ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 4
ส่วนที่ 4  การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
ตอนที่ 1 : ครูบานเย็น - ปฐมวัย
ตอนที่ 2 : ครูสุธีรา - ปฐมวัย
ตอนที่ 3 : ครูอดิศักดิ์ - ภาษาอังกฤษ ป.1
ตอนที่ 4 : ครูพิธพร - ภาษาไทย ป.1
ตอนที่ 5 : ครูสุพรรณี - ภาษาไทย ป.2
ตอนที่ 6 : ครูหัสยารัตน์ - วิทยาศาสตร์ ป.3
ตอนที่ 7 : ครูศรัณยา - ภาษาไทย ป.3
ตอนที่ 8 : ครูมณีรัตน์ - วิทยาศาสตร์ ป.3
ตอนที่ 9 : ครูสุนันทา - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3
ตอนที่ 10 : ครูเปล่งฉวี - ภาษาอังกฤษ ป.3
ตอนที่ 11 : ครูสุรวุฒิ - คณิตศาสตร์ ป.4
ตอนที่ 12 : ครูกรรณิการ์ - สังคมศึกษา ป.4
ตอนที่ 13 : ครูรพีพร - ภาษาไทย ป.5
ตอนที่ 14 : ครูพรจักษ์ - วิทยาศาสตร์ ป.5
ตอนที่ 15 : ครูวัลลภา -วิทยาศาสตร์ ป.6
ตอนที่ 16 : ครูยงยุทธ - สังคมศึกษา ป.6
ตอนที่ 17 : ครูเจียมใจ - วิทยาศาสตร์ ป.6
ตอนที่ 18 : ครูวรวุฒิ - วิทยาศาสตร์ ม.2
ตอนที่ 19 : ครูจันทร์ - คณิตศาสตร์ ม.2
ตอนที่ 20 : ครูสนิดา - วิทยาศาตร์ ม.3
ตอนที่ 21 : ครูณัฐพล - วิทยาศาสตร์ ม.3
ตอนที่ 22 : ครูธานีวิทย์ - วิทยาศาสตร์ ม.3
ตอนที่ 23 : ครูยศวรรธน์ - คอมพิวเตอร์ ม.5