เข้าสู่ระบบ

โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี

 

อ่านทั้งหมด

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

29-05-2563 Hits:6 ข่าวกิจกรรม ภัฏฐกรณ์ อัครวัฒน์นนที

             วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตั้งคำของบประมาณ ปี ๒๕๖๓ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมีประธานสหวิทยาเขตทั้ง ๘ ท่านเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศรีเมืองปทุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

28-05-2563 Hits:9 ข่าวกิจกรรม ภัฏฐกรณ์ อัครวัฒน์นนที

        วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมประชุมศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบาย และทำความเข้าใจในการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

27-05-2563 Hits:15 ข่าวกิจกรรม ภัฏฐกรณ์ อัครวัฒน์นนที

            วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เพื่อพิจารณาเกลี่ยอัตราข้าราชการครูสายงานการสอน ณ ห้องประชุมศรีเมืองปทุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

27-05-2563 Hits:7 ข่าวกิจกรรม ภัฏฐกรณ์ อัครวัฒน์นนที

            วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชม Video Conference ในรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓ โดยนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งข่าวสารการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ...

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

26-05-2563 Hits:11 ข่าวกิจกรรม ภัฏฐกรณ์ อัครวัฒน์นนที

               วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๕ เดือน (พฤษภาคม-กันยายน ๒๕๖๓) ของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี...

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

26-05-2563 Hits:9 ข่าวกิจกรรม ภัฏฐกรณ์ อัครวัฒน์นนที

           วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูได้รับความรู้ความเข้าใจ แล้วนำมาสร้างห้องเรียนออนไลน์ และการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในการนี้ได้มีศึกษานิเทศก์ร่วมสังเกตการณ์การอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนสายปัญญารังสิต โรงเรียนสายปัญญารังสิต...

นางไปรผดา โปติบุตร รองผู้อำนวย…

25-05-2563 Hits:12 ข่าวกิจกรรม ภัฏฐกรณ์ อัครวัฒน์นนที

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ นางไปรผดา โปติบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการวัดและประเมินผลผู้เรียน แบบกลุ่มประสบการณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

25-05-2563 Hits:11 ข่าวกิจกรรม ภัฏฐกรณ์ อัครวัฒน์นนที

             วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมชาญ พวงเพ็ชร์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต...

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

22-05-2563 Hits:13 ข่าวกิจกรรม ภัฏฐกรณ์ อัครวัฒน์นนที

             วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของนักเรียนโรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูล” จังหวัดสระบุรี  >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

นางไปรผดา โปติบุตร รองผู้อำนวย…

21-05-2563 Hits:21 ข่าวกิจกรรม adminspm

           วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ นางไปรผดา โปติบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ในโอกาสที่มารับตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค ๒ ณ ห้องประชุมอาคารริมน้ำ ศึกษาธิการภาค ๒ จังหวัดปทุมธานี  >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

20-05-2563 Hits:23 ข่าวกิจกรรม adminspm

            วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ศึกษานิเทศและผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เรื่องการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายและทำความเข้าใจในการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

20-05-2563 Hits:21 ข่าวกิจกรรม adminspm

            วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชม Video Conference ในรายการ“พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓ โดยนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งข่าวสารการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทราบเพื่อนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน...

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

19-05-2563 Hits:15 ข่าวกิจกรรม adminspm

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

นางไปรผดา โปติบุตร รองผู้อำนวย…

13-05-2563 Hits:20 ข่าวกิจกรรม adminspm

             วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ นางไปรผดา โปติบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชม Video Conference ในรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๓ โดยนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งข่าวสารการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

12-05-2563 Hits:23 ข่าวกิจกรรม adminspm

            วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทั้งนี้ยังมีนักเรียนบางส่วนที่เดินทางเข้ามาสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี โรงเรียนธัญรัตน์ โรงเรียนปทุมวิไล...

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

08-05-2563 Hits:27 ข่าวกิจกรรม adminspm

             วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนแก่งคอย โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” และโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ทั้งนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือนางจารุณี สีหนาท ข้าราชการครู โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม...

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

07-05-2563 Hits:33 ข่าวกิจกรรม adminspm

             วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ และเข้ารับการประชุม “การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)” ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต...

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

30-04-2563 Hits:71 ข่าวกิจกรรม adminspm

            วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานเปิดการสัมมนาออนไลน์หลักสูตร “เตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วย Microsoft Teams” รุ่นที่ ๒ โรงเรียนในจังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต...

อ่านทั้งหมด

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม อำนวยค…

24-08-2562 Hits:421 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม อำนวย ความสะดวกสถานที่ในการจัดงาน “แรลลี่ท่องเที่ยว วิถีชุมชน ปทุมธานี” โดยมี นายจรุญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน 

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม รับการ…

23-08-2562 Hits:453 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม รับการประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สู่ความเป็นเลิศระดับ ScQA เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษา ที่ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ผู้เรียนมีศักยภาพและความสามารถทัดเทียมกับผู้เรียนนานาประเทศด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จัดกิจ…

16-08-2562 Hits:488 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จัดพิธีถวายราชสดุดีแด่ พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันรายการต่าง ๆ ณ ลานอเนกประสงค์อาคารเรียน 3 โดยมี นายสมศักดิ์ สุมน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม เป็นประธานในพิธี

โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิ…

14-08-2562 Hits:506 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นางสาวพุทธชาติ กาวิไล และ นางสาวอภิญญา อัมพะเศวต ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ได้เข้าอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โดยมี ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

นักเรียนโรงเรียนพระพุทธบาท “พล…

14-08-2562 Hits:313 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา” ได้เข้ารับทุนสงเคราะห์การศึกษาคณะสงฆ์อำเภอพระพุทธบาท ประจำปี 2562 ณ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 

โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิ…

14-08-2562 Hits:393 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะครูนักเรียน โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา” ได้เข้าร่วมโครงการทำความสะอาดชุมชนสร้างสิ่งแวดล้อมในตำบล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. ณ เทศบาลตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี 

โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิ…

14-08-2562 Hits:260 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการจีรวรรณ วงศ์เหลือง. พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ. ลานธรรม ศิริพัฒนา โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา” 

นายวรพันธ์ แก้วอุดม ผอ.รร.สวน…

14-08-2562 Hits:312 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ กิจกรรมเทิดพระคุณแม่ : นายวรพันธ์ แก้วอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการนี้ คณะผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต มอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นในด้านต่าง ๆ และแม่ดีเด่นในแต่ละระดับชั้นเรียนเพื่อเป็นการเทิดพระคุณแม่ บรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติและซาบซึ้ง ณ โดมสวน ฯ รังสิต 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังส…

14-08-2562 Hits:507 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562 เศรษฐกิจพอเพียง : นายอำนาจ จันทร์พางาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” ตามโครงการ ส.ก.ร.สร้างสรรค์สู่โลกอาชีพ ให้กับตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 42 คน ในการนี้ นางพรทิพย์ จิตต์ธรรม ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะครูและนักเรียน นำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ในการให้ความรู้ ฝึกทักษะทางการเกษตรที่หลากหลาย...

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค กิจกร…

14-08-2562 Hits:316 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ งานแนะแนว โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค และบริษัท มิลเลี่ยน ครีเอชั่น จำกัด ร่วมมือกับภาคเอกชน จัดกิจกรรมโครงการ "วัยรุ่นมีของ 2019 season 3" โดยมีกิจกรรมแนะแนวเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย เทคนิคการทำ Portfolio การเตรียมความพร้อมในการสอบสัมภาษณ์ ณ อาคาร ๑๕ ปี เทพศิรินทร์ พุแค 

นร.เทพศิรินทร์ พุแค ได้รับรางว…

14-08-2562 Hits:288 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ 

โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย สระบ…

14-08-2562 Hits:340 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย สระบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Google form ในการสร้างแบบทดสอบและแบบสอบถามออนไลน์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย สระบุรี  

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบ…

09-08-2562 Hits:341 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ครูรารัตน์ นาดเขียว และครูถิรพร ศรอินทร์ เป็นตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเกมกีฬาทางปัญญา  ณ ศูนย์การค้าเซ็ฯทรัลพลาซ่า เวสต์เกต  และครูพิมพ์ชนก คำปัน และครูศศิมา มูลสภา และครูอารญา อินโต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 

โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุ…

09-08-2562 Hits:498 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการจีรวรรณ วงศ์เหลือง คณะครู โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา" ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรต่อต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 

นักเรียน โรงเรียนทีปังกรวิทยาพ…

09-08-2562 Hits:385 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการอัญชลี เกตุบำรุง มอบหมายงานให้นางสาวธนาพร ผ่องแผ้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ได้รับเหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 

โรงเรียนธัญบุรี รับการประเมินค…

09-08-2562 Hits:400 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนธัญบุรี รับการประเมินครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเสนอชื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต รางวัลระดับประเทศนายสมประสงค์ กลิ่นเจ็ก ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้รับการประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนธัญบุรี 

นายชาลี วัฒนเขจร ผอ.โรงเรียนธั…

09-08-2562 Hits:403 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายชาลี วัฒนเขจร ผอ.โรงเรียนธัญบุรี ร่วมประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนธัญบุรี 

ผอ.ภัทรพล สุลำนาจ พร้อมด้วยหัว…

09-08-2562 Hits:368 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ผอ.ภัทรพล สุลำนาจ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ได้รับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ video conference ในห้วข้อการหารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหาจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมสุนทรียวิวิธ โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 

อ่านทั้งหมด

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยาม

29-05-2563 Hits:6 ประกาศสอบบรรจุและแต่งตั้ง รับย้าย ภัฏฐกรณ์ อัครวัฒน์นนที - avatar ภัฏฐกรณ์ อัครวัฒน์นนที

อ่านทั้งหมด

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ...

16-11-2561 Hits:532 ข่าวแจ้งจากโรงเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี - avatar โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด