เข้าสู่ระบบ

โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี

 

18-11-2562 Hits:80 ข่าวประชาสัมพันธ์ adminspm - avatar adminspm

อ่านทั้งหมด

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

27-01-2563 Hits:8 ข่าวกิจกรรม adminspm

            วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการประชุมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชาญ พวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

27-01-2563 Hits:6 ข่าวกิจกรรม adminspm

          วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมให้แนวคิดเพื่อไปปฏิบัติและให้กำลังใจนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในจังหวัดสระบุรีที่เข้าร่วมในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ณ หอประชุมหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี ...

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

27-01-2563 Hits:5 ข่าวกิจกรรม adminspm

            วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการระลึกถึงบุคคลซึ่งก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทยตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาด ได้ร่วมกิจกรรม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ณ สนามกีฬาโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี  >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

นางไปรผดา โปติบุตร รองผู้อำนวย…

27-01-2563 Hits:3 ข่าวกิจกรรม adminspm

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๑๐ น. นางไปรผดา โปติบุตร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่สุจริต ณ ห้องประชุมชาญ พวงเพ็ชร์ >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

26-01-2563 Hits:6 ข่าวกิจกรรม adminspm

             วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการเปิดประชุมพร้อมบรรยายพิเศษการเตรียมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชาญ พวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

25-01-2563 Hits:9 ข่าวกิจกรรม adminspm

            วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษการเตรียมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จังหวัดสระบุรี >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

23-01-2563 Hits:9 ข่าวกิจกรรม adminspm

           วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมรับการประเมินจากคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับกลุ่มจังหวัด ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี  >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

22-01-2563 Hits:9 ข่าวกิจกรรม adminspm

             วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียด งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชาญ พวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำ…

22-01-2563 Hits:9 ข่าวกิจกรรม adminspm

            วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ พร้อมบุคลากร รับชม “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ โดยนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งข่าวสารการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทราบเพื่อนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ณ...

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

21-01-2563 Hits:17 ข่าวกิจกรรม adminspm

วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการเปิดการแข่งขันกีฬามัธยมศึกษาสระบุรี เกมส์ ครั้งที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" จังหวัดสระบุรี >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้น…

20-01-2563 Hits:15 ข่าวกิจกรรม adminspm

             วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๑๕ น. บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔ ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนในกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ ห้องประชุมชาญ พวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

19-01-2563 Hits:12 ข่าวกิจกรรม adminspm

             วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ประธานการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมสอบ ณ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี  >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

17-01-2563 Hits:13 ข่าวกิจกรรม adminspm

           วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์สหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี  >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

17-01-2563 Hits:20 ข่าวกิจกรรม adminspm

             วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ “ส.ว.นิทรรศ ๖๒” พร้อมเยี่ยมชมบูธภายในงาน ณ ศูนย์กีฬามาตรฐาน โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จังหวัดสระบุรี  >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

16-01-2563 Hits:23 ข่าวกิจกรรม adminspm

           วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานเปิดงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยตอนเช้ามีพิธีสงฆ์ พิธีระลึกพระคุณบูรพาจารย์ ครูอาวุโสนอกประจำการ นางสาวอารีวรรณ เอมโกษา กล่าวนำสวดคำฉันท์ระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ ทำนองสรภัญญะ ครูอาวุโสในประจำการ ครูอัจฉรา...

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

15-01-2563 Hits:22 ข่าวกิจกรรม adminspm

             วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (จังหวัดปทุมธานี) ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมชาญ พวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต...

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

15-01-2563 Hits:13 ข่าวกิจกรรม adminspm

             วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๑๕ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมงานสภากาแฟสระบุรี นำโดยนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ การคลังสระบุรีเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟ ณ บ้านไร่กาแฟ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี  >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

14-01-2563 Hits:21 ข่าวกิจกรรม adminspm

             วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการและกิจกรรมวิชาการ “ก้าวไกลนวัตกรรม เลิศล้ำวิถีไทย” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเปิดบ้านแนะนำโรงเรียนให้กับผู้ปกครองและนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป และแสดงผลงานวิชาการของนักเรียน ณ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

อ่านทั้งหมด

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม อำนวยค…

24-08-2562 Hits:184 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม อำนวย ความสะดวกสถานที่ในการจัดงาน “แรลลี่ท่องเที่ยว วิถีชุมชน ปทุมธานี” โดยมี นายจรุญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน 

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม รับการ…

23-08-2562 Hits:246 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม รับการประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สู่ความเป็นเลิศระดับ ScQA เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษา ที่ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ผู้เรียนมีศักยภาพและความสามารถทัดเทียมกับผู้เรียนนานาประเทศด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จัดกิจ…

16-08-2562 Hits:280 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จัดพิธีถวายราชสดุดีแด่ พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันรายการต่าง ๆ ณ ลานอเนกประสงค์อาคารเรียน 3 โดยมี นายสมศักดิ์ สุมน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม เป็นประธานในพิธี

โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิ…

14-08-2562 Hits:274 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นางสาวพุทธชาติ กาวิไล และ นางสาวอภิญญา อัมพะเศวต ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ได้เข้าอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โดยมี ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

นักเรียนโรงเรียนพระพุทธบาท “พล…

14-08-2562 Hits:174 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา” ได้เข้ารับทุนสงเคราะห์การศึกษาคณะสงฆ์อำเภอพระพุทธบาท ประจำปี 2562 ณ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 

โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิ…

14-08-2562 Hits:185 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะครูนักเรียน โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา” ได้เข้าร่วมโครงการทำความสะอาดชุมชนสร้างสิ่งแวดล้อมในตำบล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. ณ เทศบาลตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี 

โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิ…

14-08-2562 Hits:147 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการจีรวรรณ วงศ์เหลือง. พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ. ลานธรรม ศิริพัฒนา โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา” 

นายวรพันธ์ แก้วอุดม ผอ.รร.สวน…

14-08-2562 Hits:166 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ กิจกรรมเทิดพระคุณแม่ : นายวรพันธ์ แก้วอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการนี้ คณะผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต มอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นในด้านต่าง ๆ และแม่ดีเด่นในแต่ละระดับชั้นเรียนเพื่อเป็นการเทิดพระคุณแม่ บรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติและซาบซึ้ง ณ โดมสวน ฯ รังสิต 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังส…

14-08-2562 Hits:334 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562 เศรษฐกิจพอเพียง : นายอำนาจ จันทร์พางาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” ตามโครงการ ส.ก.ร.สร้างสรรค์สู่โลกอาชีพ ให้กับตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 42 คน ในการนี้ นางพรทิพย์ จิตต์ธรรม ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะครูและนักเรียน นำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ในการให้ความรู้ ฝึกทักษะทางการเกษตรที่หลากหลาย...

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค กิจกร…

14-08-2562 Hits:166 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ งานแนะแนว โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค และบริษัท มิลเลี่ยน ครีเอชั่น จำกัด ร่วมมือกับภาคเอกชน จัดกิจกรรมโครงการ "วัยรุ่นมีของ 2019 season 3" โดยมีกิจกรรมแนะแนวเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย เทคนิคการทำ Portfolio การเตรียมความพร้อมในการสอบสัมภาษณ์ ณ อาคาร ๑๕ ปี เทพศิรินทร์ พุแค 

นร.เทพศิรินทร์ พุแค ได้รับรางว…

14-08-2562 Hits:159 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ 

โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย สระบ…

14-08-2562 Hits:160 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย สระบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Google form ในการสร้างแบบทดสอบและแบบสอบถามออนไลน์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย สระบุรี  

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบ…

09-08-2562 Hits:170 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ครูรารัตน์ นาดเขียว และครูถิรพร ศรอินทร์ เป็นตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเกมกีฬาทางปัญญา  ณ ศูนย์การค้าเซ็ฯทรัลพลาซ่า เวสต์เกต  และครูพิมพ์ชนก คำปัน และครูศศิมา มูลสภา และครูอารญา อินโต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 

โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุ…

09-08-2562 Hits:233 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการจีรวรรณ วงศ์เหลือง คณะครู โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา" ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรต่อต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 

นักเรียน โรงเรียนทีปังกรวิทยาพ…

09-08-2562 Hits:174 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการอัญชลี เกตุบำรุง มอบหมายงานให้นางสาวธนาพร ผ่องแผ้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ได้รับเหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 

โรงเรียนธัญบุรี รับการประเมินค…

09-08-2562 Hits:227 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนธัญบุรี รับการประเมินครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเสนอชื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต รางวัลระดับประเทศนายสมประสงค์ กลิ่นเจ็ก ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้รับการประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนธัญบุรี 

นายชาลี วัฒนเขจร ผอ.โรงเรียนธั…

09-08-2562 Hits:196 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายชาลี วัฒนเขจร ผอ.โรงเรียนธัญบุรี ร่วมประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนธัญบุรี 

ผอ.ภัทรพล สุลำนาจ พร้อมด้วยหัว…

09-08-2562 Hits:189 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ผอ.ภัทรพล สุลำนาจ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ได้รับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ video conference ในห้วข้อการหารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหาจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมสุนทรียวิวิธ โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 

อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ...

16-11-2561 Hits:427 ข่าวแจ้งจากโรงเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี - avatar โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด