เข้าสู่ระบบ

โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี

 

A1

ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒

ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร...

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายมาโนช  รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา...

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา2561 เทอม 2 ณ หอประชุมร่วมใจ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา2561 เทอม 2 ณ หอประชุมร่วมใจ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 นายมาโนช   รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียน...

สอบธรรมสนามหลวง 2561 ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

สอบธรรมสนามหลวง 2561 ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ...

อ่านทั้งหมด

ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็น…

22-02-2562 Hits:3 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ได้วางแผนการดำเนินงานการรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ ประสานงาน รับเรื่องร้องทุกข์ ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อกำกับติดตามให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส...

นายสำเริง  ตาสว่าง รอง ผอ.สพม…

21-02-2562 Hits:13 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสำเริง  ตาสว่าง (รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔) เป็นตัวแทน ดร.งามพิศ  ลวากร (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต) ๔ เป็นประธานคณะกรรมการ การประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาเสริมสมอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดูภาพกิจกรรม...

นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ (รอง …

21-02-2562 Hits:16 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ (รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการประชุมโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรรายการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชาญ พวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดูภาพกิจกรรม <<<

นายสำเริง  ตาสว่าง รอง ผอ.สพม…

21-02-2562 Hits:6 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสำเริง  ตาสว่าง (รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔) เป็นตัวแทน ดร.งามพิศ  ลวากร (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต) ๔ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยขบวนรณรงค์สิทธิ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ” (No One Lift Behind) ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ. สพม.๔ ร่วม…

20-02-2562 Hits:13 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยมูลนิธิประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้อนุมัติมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนทุนที่มีภูมิลำเนา หรือกำลังศึกษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวน ๒ ราย ได้แก่ นางสาวสุดารัตน์  ดีประสิทธิ์ และนางสาวกัญญารัตน์  ดีประสิทธิ์ โดยมี นายอิทธิเดช ...

นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รอง ผ…

20-02-2562 Hits:7 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชม Video Conference ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ กิจกรรมเด่น ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, เลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู, แจ้งข้อราชการจาก สพฐ...

นายสำเริง ตาสว่าง รอง ผอ.สพม…

18-02-2562 Hits:7 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสำเริง  ตาสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  เป็นตัวแทน ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ในการประชุม สร้างการรับรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) (วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒) โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดฯ รองผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการทุกกลุ่งาน...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ. สพม.๔ เป็น…

15-02-2562 Hits:17 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ “Stanley Science Project Contest” ครั้งที่ ๑๙ เพื่อส่งเสริมโรงเรียนในระดับประถมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมหนึ่งของการเรียนการสอนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพิธีเปิดงานโดยมี นายเจริญ  บัวลี (ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี) กล่าวรายงานและต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ที่เข้าร่วมประกวดโครงงาน...

นายสำเริง ตาสว่าง รอง ผอ.สพม…

14-02-2562 Hits:25 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสำเริง  ตาสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นตัวแทนของ ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่ นายวิสูตร  คำนวณศักดิ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ในงานต้อนรับมีการแห่กลองยาวจากคณะกรรมการนักเรียนและการแสดงกลองยาวเป็นการต้อนรับ จากนั้น นายกิจจา...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ. สพม.๔ เป็น…

13-02-2562 Hits:17 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกและประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภายในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร หน่วยงาน และสถานศึกษาที่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดี ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต...

นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รอง ผ…

13-02-2562 Hits:23 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชม video conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ กพฐ. เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพของโรงเรียน นำเสนอนโยบาย โดย...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ. สพม.๔ เป็น…

12-02-2562 Hits:17 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและห้องเรียนพิเศษ ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมี นางอัญชลี  เกตุบำรุง (ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ) และคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ จากนั้น  ดร.งามพิศ  ลวากร...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ. สพม.๔ เป็น…

11-02-2562 Hits:17 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ร่วมกับคณะศึกษานิเทศน์ และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดจังหวัดปทุมธานี ณ โรงเรียนปทุมวิไล อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี >>> ดูภาพกิจกรรม <<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ. สพม.๔ เป็น…

11-02-2562 Hits:19 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา  โรงเรียนในสหวิทยาเขตสัตตบงกช  ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ มีรองผู้อำนวยการเขตฯ และคณะกรรมการศึกษานิเทศน์ ร่วมนิเทศฯ (ประกอบด้วย รร.ปทุมวิไล, รร.ปทุมธานี นันทมุนีบำรุง, รร.บัวแก้วเกษร, รร.วรราชาทินัดดามาตุวิทยา, รร.สุนทโรเมตตาประชาสรรค์ และ รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ. สพม.๔ ประธ…

11-02-2562 Hits:27 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกล่าวคำปฏิญาณตนในกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และแจ้งข่าวเหตุการณ์ ข่าวสาร ทางการศึกษาการในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา และกล่าวต้อนรับ ข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดูภาพกิจกรรม <<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ. สพม.๔ เป็น…

09-02-2562 Hits:27 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมี พระครูกิตติวิริยานุโยค เจ้าอาวาสวัดสนมไทย (เป็นประธานฝ่ายสงฆ์)  และมี สจ.พิมพ์นรี ตันศรีวรรัตน์ (เป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหินกองวิทยาคม) รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ศิษย์เก่า และประชาชนในพื้นได้ร่วมกิจกรรม โดยมี ดร.เอมอร  บูรณศักดิ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม) กล่าวต้อนรับและขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมอนุโมทนาบุญการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา...

นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รอง ผ…

09-02-2562 Hits:22 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา และมีคณะกรรมการศึกษานิเทศน์ และผู้อำนวยการกลุ่มงานของ สพม.๔ นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตบูรพาสระบุรี  ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ (ประกอบด้วย โรงเรียนแก่งคอยวิทยาคม, โรงเรียนสองคอนวิทยาคม, โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา, โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา, โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ. สพม.๔ ร่วม…

09-02-2562 Hits:23 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประชุมครั้งที่ ๒ โดยมี หม่อมหลวงยุพดี  ศิริวรรณ (เลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER...

อ่านทั้งหมด

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธ…

04-12-2561 Hits:113 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายมาโนช  รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา นำคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา2561…

03-12-2561 Hits:114 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 นายมาโนช   รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ได้จัดกิจกรรมรวมพลคนรักลูก เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล อันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งโรงเรียนและผู้ปกครองจะได้มีโอกาส  เพิ่มความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งจะยังประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่

สอบธรรมสนามหลวง 2561 ณ โรงเรีย…

29-11-2561 Hits:145 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561  คณะสงฆ์อำเภอมวกเหล็กได้จัดสอบธรรมศึกษา โดยจัดสอบในวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรม พุทธ และวินัย ซึ่งโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาเป็นสนามสอบธรรมศึกษา มีนายมาโนช  รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาเป็นคณะกรรมการสอบธรรมสนามหลวง

นายภัทรพล สุลำนาจ ผู้อำนวยการโ…

27-11-2561 Hits:104 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที…

21-11-2561 Hits:122 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนบัวแก้วเกษร

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิการยน  2561  ธนาคารกรุงไทย มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนมหาลัย โครงการกรุงไทย สานฝันสู่บัณฑิต รุ่น 7-10 จำนวน 4 คน คนละ 50,000 บาท โดยมี นายสุชาติ  กรดงาม  เป็นประธานในพิธี และคณะครูนักเรียน โรงเรียนบัวแก้วเกษร  ร่วมในการมอบพิธีดังกล่าว  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาต่อมหาลัยและจะดำเนินการต่อในรุ่นต่อๆ ไป  ภาพกิจกรรม

การแข่งขันเซปักตะกร้อ สพฐ.เกมส…

20-11-2561 Hits:145 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยาได้เป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ ในการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1 ประเภทเซปักตะกร้อ เพื่อคัดหาตัวแทนนักกีฬา รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย/หญิง และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย/หญิง เข้าแข่งขันในระดับภาค โดยมีนายมาโนช  รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขัน

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสามป…

13-11-2561 Hits:176 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

      โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ได้เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้เข้าร่วมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

อ่านทั้งหมด

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหาร

06-11-2561 Hits:527 ประกาศสอบบรรจุและแต่งตั้ง รับย้าย กลุ่มอำนวยการ - avatar กลุ่มอำนวยการ

อ่านทั้งหมด

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ...

16-11-2561 Hits:161 ข่าวแจ้งจากโรงเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี - avatar โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

อ่านทั้งหมด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ

06-11-2561 Hits:216 จัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มอำนวยการ - avatar กลุ่มอำนวยการ

อ่านทั้งหมด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02-5933530-1 โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0