เข้าสู่ระบบ

โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี

18 มิถุนายน 2562 ผอ.จีรวรรณ วงศ์เหลือง พร้อมด้วยคณะครู-นักเรียน และชุมชน ได้จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักและกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี18 6 2562 2w

 

14 8 2562 baner yui14 8 2562 banerplasstice2
ITAbanner1 2
ITAbanner2
3ban2ban1bann4ban

อ่านทั้งหมด

ตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื…

13-10-2562 Hits:6 ข่าวกิจกรรม adminspm

                            วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น.  ตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   ณ สวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำ…

13-10-2562 Hits:13 ข่าวกิจกรรม adminspm

                วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำ…

11-10-2562 Hits:16 ข่าวกิจกรรม adminspm

                 วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ แจ้งโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์การบริหารศึกษาของนักศึกษาปริญญาเอก และปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ...

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำ…

10-10-2562 Hits:21 ข่าวกิจกรรม adminspm

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐๓๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมประชุมสมาคมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประเทศไทย(ส.พ.ม.ท.)  เพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ตลอดจนประสานงานการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชุดใหม่ ณ  ห้องประชุมสำนักงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน>>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำ…

10-10-2562 Hits:20 ข่าวกิจกรรม adminspm

                                  วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดร.งามพิศ ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่  นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ...

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำ…

09-10-2562 Hits:22 ข่าวกิจกรรม adminspm

วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ซึ่งบรรจุตามโครงการครูพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๒ และมอบแนวทางการปฎิบัติงาน ณ ห้องประชุมชาญ พวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

09-10-2562 Hits:15 ข่าวกิจกรรม adminspm

  วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้องรับชม “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๒ โดยนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งข่าวสารการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทราบเพื่อนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔>>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำ…

08-10-2562 Hits:16 ข่าวกิจกรรม adminspm

วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการพัฒนาครู และบุคลากรสหวิทยาเขตสัตตบงกช โดยมี ดร.เอกพรต สมุทธานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิไล กล่าวรายงานการจัดงาน โดยมีกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรสหวิทยาเขตสัตตบงกชในหัวข้อ “วินัย” หัวใจของความเป็นครู การแข่งขันกีฬา กิจกรรมสานสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการพัฒนา เป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับบุคลากรในสหวิทยาเขตสัตตบงกช ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมวิไล >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำ…

08-10-2562 Hits:22 ข่าวกิจกรรม adminspm

วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่าน และการเขียน โดยผ่านหลักสูตรบูรณาการผ่าน Phonics เลขที่ GG. ๙๘๒๑๓๗ โดยได้รับสนับสนุนจาก สโมสรโรตารีสระปทุม RC.ORYUKDO และ RC. NOKSAN ภาค๓๖๖๑ โรตารีสากล แห่งเมือง BUSAN ประเทศเกาหลีใต้...

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำ…

07-10-2562 Hits:23 ข่าวกิจกรรม adminspm

วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกล่าวคำปฏิญาณตนเขตพื้นที่ในกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  และแจ้งการเข้าฝึกประสบการณ์การบริหารศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และแนะนำข้าราชการโอนย้ายมารับตำแหน่งใหม่ คือนาง สาววรภรณ์ โด่งดัง  ตำแหน่งเจ้าพนักงานชำนาญงาน  ณ  ห้องประชุมชาญ พวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็นป…

03-10-2562 Hits:22 ข่าวกิจกรรม adminspm

วันนพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรม “การเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยสถาบันการศึกษาเป็นฐานบริการข้อมูลทางวิชาการ สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ณ หอประชุมทองอยู่อนุสรณ์ โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เพื่อนำเสนอเผยแพร่ผลการงานวิจัยสู่สาธารณชน เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์จากคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ จำนวน ๑๗...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็นป…

03-10-2562 Hits:26 ข่าวกิจกรรม adminspm

วันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ ของ นางสาวชนัญชิตา ม่วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบำรุง” พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ณ โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบำรุง”>>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ร่วมเป็นเกียรต…

01-10-2562 Hits:24 ข่าวกิจกรรม adminspm

  วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมแกรนด์ กาล่า โรส ชั้น ๔ อาคารสิรินธร ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.4 เป็นป…

01-10-2562 Hits:23 ข่าวกิจกรรม adminspm

วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานงานเกษียณอายุราชการ "สายใย สายสัมพันธ์ สายปัญญารังสิต"โดยมี นายวีระพงศ์ ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนสายปัญญารังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี >>>ดูภาพกิจกรรม<<<  

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็นป…

27-09-2562 Hits:36 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานงานเกษียณ “เกษียณ 62 สระบุรีวิทยาคม” โดยมี นายเฉลียว ไตรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ร่วมเ…

26-09-2562 Hits:32 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงมุทิตาจิตตานุสรณ์ นางปราณี ลายเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ๑ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็นป…

25-09-2562 Hits:27 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมวางแผนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพขั้นสูง ด้วยการแปลงหนังสือแบบเรียนรายวิชาเป็นนวัตกรรมสื่อเกมดิจิทัล ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>>ดูภาพกิจกรรม<<<  

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็นป…

25-09-2562 Hits:22 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรักสถาบัน รักสระบุรี รักพื้นที่ รักประชาคม ในสถานศึกษา จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ หารือแนวทางการพัฒนาโรงเรียน สมุดแปลนชีวิต ภายใต้โครงการความร่วมมือของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>>ดูภาพกิจกรรม<<< 

อ่านทั้งหมด

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม อำนวยค…

24-08-2562 Hits:61 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม อำนวย ความสะดวกสถานที่ในการจัดงาน “แรลลี่ท่องเที่ยว วิถีชุมชน ปทุมธานี” โดยมี นายจรุญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน 

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม รับการ…

23-08-2562 Hits:82 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม รับการประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สู่ความเป็นเลิศระดับ ScQA เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษา ที่ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ผู้เรียนมีศักยภาพและความสามารถทัดเทียมกับผู้เรียนนานาประเทศด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม อำนวยค…

23-08-2562 Hits:84 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

วันที่ 18 สิงหาคม 2562 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจําปี 2562 ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด สนามโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สรุปผลการแข่งขัน ดังนี้ - รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ทีมหญิง ชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม- ส่วนทีมชาย ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โดยทีมวอลเลย์บอลชายหาดหญิงได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคที่ จ.ลพบุรี ต่อไป

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จัดกิจ…

16-08-2562 Hits:106 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จัดพิธีถวายราชสดุดีแด่ พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันรายการต่าง ๆ ณ ลานอเนกประสงค์อาคารเรียน 3 โดยมี นายสมศักดิ์ สุมน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม เป็นประธานในพิธี

โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิ…

14-08-2562 Hits:121 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นางสาวพุทธชาติ กาวิไล และ นางสาวอภิญญา อัมพะเศวต ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ได้เข้าอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โดยมี ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

นักเรียนโรงเรียนพระพุทธบาท “พล…

14-08-2562 Hits:63 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา” ได้เข้ารับทุนสงเคราะห์การศึกษาคณะสงฆ์อำเภอพระพุทธบาท ประจำปี 2562 ณ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 

โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิ…

14-08-2562 Hits:74 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะครูนักเรียน โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา” ได้เข้าร่วมโครงการทำความสะอาดชุมชนสร้างสิ่งแวดล้อมในตำบล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. ณ เทศบาลตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี 

โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิ…

14-08-2562 Hits:59 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการจีรวรรณ วงศ์เหลือง. พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ. ลานธรรม ศิริพัฒนา โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา” 

นายวรพันธ์ แก้วอุดม ผอ.รร.สวน…

14-08-2562 Hits:61 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ กิจกรรมเทิดพระคุณแม่ : นายวรพันธ์ แก้วอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการนี้ คณะผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต มอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นในด้านต่าง ๆ และแม่ดีเด่นในแต่ละระดับชั้นเรียนเพื่อเป็นการเทิดพระคุณแม่ บรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติและซาบซึ้ง ณ โดมสวน ฯ รังสิต 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังส…

14-08-2562 Hits:137 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562 เศรษฐกิจพอเพียง : นายอำนาจ จันทร์พางาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” ตามโครงการ ส.ก.ร.สร้างสรรค์สู่โลกอาชีพ ให้กับตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 42 คน ในการนี้ นางพรทิพย์ จิตต์ธรรม ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะครูและนักเรียน นำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ในการให้ความรู้ ฝึกทักษะทางการเกษตรที่หลากหลาย...

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค กิจกร…

14-08-2562 Hits:58 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ งานแนะแนว โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค และบริษัท มิลเลี่ยน ครีเอชั่น จำกัด ร่วมมือกับภาคเอกชน จัดกิจกรรมโครงการ "วัยรุ่นมีของ 2019 season 3" โดยมีกิจกรรมแนะแนวเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย เทคนิคการทำ Portfolio การเตรียมความพร้อมในการสอบสัมภาษณ์ ณ อาคาร ๑๕ ปี เทพศิรินทร์ พุแค 

นร.เทพศิรินทร์ พุแค ได้รับรางว…

14-08-2562 Hits:59 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ 

โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย สระบ…

14-08-2562 Hits:58 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย สระบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Google form ในการสร้างแบบทดสอบและแบบสอบถามออนไลน์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย สระบุรี  

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบ…

09-08-2562 Hits:64 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ครูรารัตน์ นาดเขียว และครูถิรพร ศรอินทร์ เป็นตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเกมกีฬาทางปัญญา  ณ ศูนย์การค้าเซ็ฯทรัลพลาซ่า เวสต์เกต  และครูพิมพ์ชนก คำปัน และครูศศิมา มูลสภา และครูอารญา อินโต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 

โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุ…

09-08-2562 Hits:80 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการจีรวรรณ วงศ์เหลือง คณะครู โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา" ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรต่อต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 

นักเรียน โรงเรียนทีปังกรวิทยาพ…

09-08-2562 Hits:78 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการอัญชลี เกตุบำรุง มอบหมายงานให้นางสาวธนาพร ผ่องแผ้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ได้รับเหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 

โรงเรียนธัญบุรี รับการประเมินค…

09-08-2562 Hits:95 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนธัญบุรี รับการประเมินครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเสนอชื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต รางวัลระดับประเทศนายสมประสงค์ กลิ่นเจ็ก ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้รับการประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนธัญบุรี 

นายชาลี วัฒนเขจร ผอ.โรงเรียนธั…

09-08-2562 Hits:90 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายชาลี วัฒนเขจร ผอ.โรงเรียนธัญบุรี ร่วมประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนธัญบุรี 

อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ...

16-11-2561 Hits:358 ข่าวแจ้งจากโรงเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี - avatar โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด