สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรคุณภาพชั้นนำในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษามัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศบนพื้นฐานความเป็นไทยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

อัตลักษณ์

บริการดี มีคุณภาพ โปร่งใส

เอกลักษณ์

มีความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล

พันธกิจ

 1. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพม.และสถานศึกษา
 2. พัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับระบบการบริหารและการจัดการ
 3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษา
 4. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ

เป้าประสงค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มุ่งหวังให้เกิดเป้าประสงค์ในการบรรลุวิสัยทัศน์ดังต่อไปนี้

 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ใช้ระบบบริหารคุณภาพ (Thailand Quality Award : TQA) .ในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีแผนกลยุทธ์ที่มีทิศทางและเป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีความทันสมัยเชื่อมโยงกันด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Communication and Technology: ICT)
 4. สถานศึกษาในสังกัดมีระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับดีเยี่ยม และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 ในระดับดีมากขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อย 90.00
 5. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสู่มาตรฐานสากล
 6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เป็น 1 ใน 10 อันดับแรกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 7. สถานศึกษาในสังกัดมีผลการทดสอบทางการศึกษาระระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ติด 100 อันดับแรกของประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
 8. ผู้เรียนได้รับรางวัลเหรียญทองในระดับชาติและ / หรือนานาชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
 9. ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษาได้เข้าเรียนและจบหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
 10. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
 11. ครูทุกคนสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีงานวิจัยหรือนวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ที่เผยแพร่ ต่อสาธารณชน
 12. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 13. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งในสังกัดมีความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย / ภาคส่วนต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

กลยุทธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาได้กำหนดยุทธศาสตร์ เพื่อความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ ดังนี้

 1. การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารองค์กร ด้วยระบบคุณภาพ
 2. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
 3. ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน
 4. 4. การขยายโอกาสทางการศึกษา
 5. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สมรรถนะตามมาตรฐาน
 6. การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ความเป็นเลิศ
 7. การสร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

          จุดเน้น

 1. ด้านความมั่นคง
 2. ด้านการผลิตพัฒนากำลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
 5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

          6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริการจัดการ