สหวิทยาเขตปทุมเบญจาประกอบด้วยโรงเรียน

 • โรงเรียนหอวังปทุมธานี
 • โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
 • โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
 • โรงเรียนชัยสิทธาวาส“พัฒน์สายบำรุง”

สหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติประกอบด้วยโรงเรียน

 • โรงเรียนธัญรัตน์
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
 • โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
 • โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
 • โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสามปทุมธานี

สหวิทยาเขตปิยมิตรประกอบด้วยโรงเรียน

 • โรงเรียนสายปัญญารังสิต
 • โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
 • โรงเรียนธัญบุรี
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี
 • โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร

สหวิทยาเขตสัตตบงกชประกอบด้วยโรงเรียน

 • โรงเรียนปทุมวิไล
 • โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี
 • โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”
 • โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
 • โรงเรียนบัวแก้วเกษร
 • โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์

สหวิทยาเขตเบญจมิตร สระบุรีประกอบด้วยโรงเรียน

 1. โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
 2. โรงเรียนหนองแซงวิทยา
 3. โรงเรียนหินกองวิทยาคม
 4. โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”
 5. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี

สหวิทยาเขตปัญจภาคีประกอบด้วยโรงเรียน

 1. โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”
 2. โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
 3. โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล”
 4. โรงเรียนดอนพุดวิทยา
 5. โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา

สหวิทยาเขตบูรพาสระบุรีประกอบด้วยโรงเรียน

 1. โรงเรียนแก่งคอย
 2. โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
 3. โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม
 4. โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
 5. โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา
 6. โรงเรียนสองคอนวิทยาคม

สหวิทยาเขตพระพุทธบาทเมืองสระบุรีประกอบด้วยโรงเรียน

 • โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
 • โรงเรียนสุธีวิทยา
 • โรงเรียนหนองโดนวิทยา
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี
 • โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา”