>>> ดังเอกสารแนบ <<<

Attachments:
FileFile size
Download this file (25611113_114858_6075.pdf)คำสั่งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สพม.4131 kB
Download this file (O14คู่มือหรือมาตรฐานให้บริการ เรื่องแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา.pdf)คู่มือหรือมาตรฐานให้บริการ เรื่องแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา4078 kB
Download this file (O33_บันทึกข้อตกลง (MOU) ประจำปี 2561-2562.pdf)บันทึกข้อตกลง (MOU) ประจำปี 2561-25625267 kB
Download this file (O35_กิจกรรมการต่อต้านการทุจริต.pdf)การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต2048 kB
Download this file (O36_การประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดทำ.pdf)การประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 25611201 kB
Download this file (sirapa phatum.pdf)ศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดปทุมธานี144 kB
Download this file (คณะกรรมการ กตปน.ปี 2560.pdf)คำสั่งคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.1961 kB
Download this file (คำสั่งมอบหมายหน้าที่กลุ่มนิเทศฯ ปี 2562.pdf)คำสั่งมอบหมายหน้าที่กลุ่มนิเทศฯ ปี 2562647 kB
Download this file (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัดที่ต่ำในการประเมิน ITA ปี 2562.pdf)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัดที่ต่ำในการประเมิน ITA ปี 2562.pdf114 kB
Download this file (คู่มือการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจส.pdf)คู่มือการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 25616999 kB
Download this file (คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา.pdf)คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา1042 kB
Download this file (คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ.pdf)คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ1042 kB
Download this file (คู่มือแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR.pdf)คู่มือแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR202 kB
Download this file (รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน สพม.4 ITA 2019.pdf)รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน สพม.4 ITA 2019.pdf441 kB
Download this file (รายงานผล ONET ปีการศึกษา 2561.pdf)รายงานผล ONET ปีการศึกษา 256131264 kB
Download this file (รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำ ปี 2561 (เขตสุจริต).pdf)รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำ ปี 2561 (เขตสุจริต)1254 kB
Download this file (รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 (โรงเรียนสุจริต).pdf)รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 (โรงเรียนสุจริต)1415 kB
Download this file (รายชื่อโรงเรียนที่เป็นศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้ สพม.4.pdf)รายชื่อโรงเรียนที่เป็นศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้ สพม.4.pdf167 kB
Download this file (ศูนย์สาระการงานฯ จ.ปทุมธานี.pdf)ศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ จังหวัดปทุมธานี159 kB
Download this file (ศูนย์สาระการงานฯ จ.สระบุรี.pdf)ศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จังหวัดสระบุรี175 kB
Download this file (ศูนย์สาระคณิตศาสตร์ จ.ปทุมธานี.pdf)ศูนย์สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี156 kB
Download this file (ศูนย์สาระคณิตศาสตร์ จ.สระบุรี.pdf)ศูนย์สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดสระบุรี137 kB
Download this file (ศูนย์สาระต่างประเทศ จ.ปทุมธานี.pdf)ศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จังหวัดปทุมธานี150 kB
Download this file (ศูนย์สาระต่างประเทศ จ.สระบุรี.pdf)ศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จังหวัดสระบุรี135 kB
Download this file (ศูนย์สาระภาษาไทย จ.ปทุมธานี.pdf)ศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดปทุมธานี145 kB
Download this file (ศูนย์สาระภาษาไทย จ.สระบุรี.pdf)ศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดสระบุรี137 kB
Download this file (ศูนย์สาระวิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี.pdf)ศูนย์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี141 kB
Download this file (ศูนย์สาระวิทยาศาสตร์ จ.สระบุรี.pdf)ศูนย์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดสระบุรี129 kB
Download this file (ศูนย์สาระศิลปะ จ.ปทุมธานี.pdf)ศูนย์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี144 kB
Download this file (ศูนย์สาระศิลปะ จ.สระบุรี.pdf)ศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดสระบุรี141 kB
Download this file (ศูนย์สาระสังคมฯ จ.ปทุมธานี.pdf)ศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี277 kB
Download this file (ศูนย์สาระสังคมฯ จ.สระบุรี.pdf)ศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดสระบุรี128 kB
Download this file (ศูนย์สาระสุขศึกษาฯ จ.ปทุมธานี.pdf)ศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษา จังหวัดปทุมธานี165 kB
Download this file (ศูนย์สาระสุขศึกษาฯ จ.สระบุรี.pdf)ศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษา จังหวัดสระบุรี130 kB
Download this file (สรุปผลการดำเนินงานโครงการนิเทศ ติดตามครูแกนนำภาษาอังกฤษฯ.pdf)สรุปผลการดำเนินงานโครงการนิเทศ ติดตามครูแกนนำภาษาอังกฤษ195 kB
Download this file (หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการุทจริต.pdf)หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการุทจริต.pdf2729 kB
Download this file (เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งOBECQA.pdf)เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งOBECQA.pdf6325 kB
Download this file (เล่มรายงายผลการทดสอบO-NETปี2562.pdf)เล่มรายงายผลการทดสอบO-NETปี2562.pdf2316 kB
Download this file (แนวทางการจัดการเรียนการสอนในศตวรรณที่ 21.pdf)แนวทางการจัดการเรียนการสอนในศตวรรณที่ 21.pdf3280 kB
Download this file (แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการ COVID-19.pdf)แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการ COVID-19.pdf6543 kB
Download this file (แนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล.pdf)แนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล12645 kB
Download this file (แนวทางการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานฯ.pdf)แนวทางการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานฯ896 kB
Download this file (แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา.pdf)แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา15711 kB
Download this file (แนวปฏิบัติการวัดและประเมินการเรียนรู้ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม.pdf)แนวปฏิบัติการวัดและประเมินการเรียนรู้ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม.pdf7012 kB
Download this file (แผนนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นฐานเป็นฐาน.pdf)แผนนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นฐานเป็นฐาน1269 kB