>>> ดังเอกสารแนบ <<<

Attachments:
FileFile size
Download this file (10ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒.PDF)ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒138 kB
Download this file (11.ข้อกำหนดวินัยและการดำเนินการทางวินัยฯ 2562.pdf)ข้อกำหนดวินัยและการดำเนินการทางวินัยฯ 25623451 kB
Download this file (12. พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่.pdf)พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่84 kB
Download this file (13.พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560.PDF)พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560113 kB
Download this file (14.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษา 2550.pdf)ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษา 255068 kB
Download this file (6.พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547.pdf)พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547422 kB
Download this file (7.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๒.PDF)พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๒147 kB
Download this file (8พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒.PDF)พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒156 kB
Download this file (9 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562.PDF)พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562168 kB
Download this file (กฎ ก.ค.ศ. จัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่งฯ.PDF)กฎ ก.ค.ศ. จัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่งฯ70 kB
Download this file (กฎ ก.ค.ศ. เลื่อนเงินเดือนข้ารชการครูฯ พ.ศ. 2561.pdf)กฎ ก.ค.ศ. เลื่อนเงินเดือนข้ารชการครูฯ พ.ศ. 2561137 kB
Download this file (กฎ ก.ค.ศ. ให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนสูง.PDF)กฎ ก.ค.ศ. ให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนสูง61 kB
Download this file (กฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ.2517) การรับราชการทหาร.pdf)กฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ.2517) การรับราชการทหาร80 kB
Download this file (กฏกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547.pdf)กฏกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 254766 kB
Download this file (การนำมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 สู่การปฏิบัติ.pdf)การนำมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 สู่การปฏิบัติ565 kB
Download this file (การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf)การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา44 kB
Download this file (ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย.pdf)ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย204 kB
Download this file (พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545.pdf)พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 254565 kB
Download this file (พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553.pdf)พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2553221 kB
Download this file (พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497.pdf)พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497177 kB
Download this file (พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2).pdf)พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2)410 kB
Download this file (พรบ. เงินเดือน วิทยฐานะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558.pdf)พรบ. เงินเดือน วิทยฐานะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558494 kB
Download this file (พรบ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2547.pdf)พรบ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.254760 kB
Download this file (พรบ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบัยที่ 2).pdf)พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)221 kB
Download this file (พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546.pdf)พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546151 kB
Download this file (พรบ.เหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ.2484.pdf)พรบ.เหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 248462 kB
Download this file (ระเบียบ ก.ค.ศ. ระบบทะเบียนประวัติ พ.ศ. 2555.PDF)ระเบียบ ก.ค.ศ. ระบบทะเบียนประวัติ พ.ศ. 255569 kB
Download this file (ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ. 2548.pdf)ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ. 2548121 kB
Download this file (ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำ.pdf)ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำ146 kB
Download this file (ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550.PDF)ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการการว่าด้วยการจัดตั้งรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 255068 kB
Download this file (ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกาาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553.pdf)ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 255351 kB
Download this file (ระเบียบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์.PDF)ระเบียบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์1324 kB
Download this file (ระเบียบรางวัลพระราชทานปี 55-56 (ฉบับที่ 2).pdf)ระเบียบรางวัลพระราชทานปี 55-56 (ฉบับที่ 2)249 kB
Download this file (ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555.PDF)ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555257 kB