กฎหมายที่เกี่ยวข้อ

 

> พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบัยที่ 2)

> พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

> ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

> ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกาาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553

>>> เอกสารแนบ <<<