>>> ดังเอกสารแนบ <<<

Attachments:
FileFile size
Download this file (10ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒.PDF)พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒138 kB
Download this file (11.ข้อกำหนดวินัยและการดำเนินการทางวินัยฯ 2562.pdf)ข้อกำหนดวินัยและการดำเนินการทางวินัยฯ 25623451 kB
Download this file (12. พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่.pdf)พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 253984 kB
Download this file (13.พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560.PDF)พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560113 kB
Download this file (14.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษา 2550.pdf)ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษา พ.ศ. 255068 kB
Download this file (6.พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547.pdf)พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547422 kB
Download this file (7.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๒.PDF)พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๒147 kB
Download this file (8พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒.PDF)พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒156 kB
Download this file (9 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562.PDF)พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562168 kB
Download this file (กฎ ก.ค.ศ. จัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่งฯ.PDF)กฎ ก.ค.ศ. จัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่งฯ พ.ศ. 256070 kB
Download this file (กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549.pdf)กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 254963 kB
Download this file (กฎ ก.ค.ศ. เลื่อนเงินเดือนข้ารชการครูฯ พ.ศ. 2561.pdf)กฎ ก.ค.ศ. เลื่อนเงินเดือนข้ารชการครูฯ พ.ศ. 2561137 kB
Download this file (กฎ ก.ค.ศ. ให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนสูง.PDF)กฎ ก.ค.ศ. ให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนสูงฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 255561 kB
Download this file (กฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ.2517) การรับราชการทหาร.pdf)กฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ.2517) ออกตามความ พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. 249780 kB
Download this file (กฏกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547.pdf)กฏกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 254766 kB
Download this file (การนำมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 สู่การปฏิบัติ.pdf)การนำมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 สู่การปฏิบัติ565 kB
Download this file (การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf)คำสั่ง คชส. ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูฯ44 kB
Download this file (ข้อบังคับคุรุสภา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (2) 2562  12พย.62.PDF)ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256281 kB
Download this file (ข้อบังคับคุรุสภา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2559  8พย.62.PDF)ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 255988 kB
Download this file (ตรวจสอบภายใน_การรับบริจาค.pdf)ตรวจสอบภายใน_การรับบริจาค93 kB
Download this file (ตรวจสอบภายใน_การเบิกเงินจากคลัง 2562.pdf)ตรวจสอบภายใน_การเบิกเงินจากคลัง 2562175 kB
Download this file (ตรวจสอบภายใน_อำนาจเก็บรักษาเงิน.pdf)ตรวจสอบภายใน_อำนาจเก็บรักษาเงิน382 kB
Download this file (ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย.pdf)ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย204 kB
Download this file (พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545.pdf)พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 254565 kB
Download this file (พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553.pdf)พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2553221 kB
Download this file (พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497.pdf)พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497177 kB
Download this file (พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2).pdf)พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558410 kB
Download this file (พรบ. เงินเดือน วิทยฐานะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558.pdf)พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558494 kB
Download this file (พรบ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2547.pdf)พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.254760 kB
Download this file (พรบ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบัยที่ 2).pdf)พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 221 kB
Download this file (พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540.pdf)พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540119 kB
Download this file (พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546.pdf)พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546151 kB
Download this file (พรบ.เหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ.2484.pdf)พรบ.เหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 248462 kB
Download this file (ระเบียบ ก.ค.ศ. ระบบทะเบียนประวัติ พ.ศ. 2555.PDF)ระเบียบ ก.ค.ศ. ระบบทะเบียนประวัติ พ.ศ. 255569 kB
Download this file (ระเบียบ ก.ค.ศ. เบิกจ่ายเงิน วฐ. 2550.pdf)ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเบิกเงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2550388 kB
Download this file (ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ. 2548.pdf)ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ. 2548121 kB
Download this file (ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉ.2) 2555.pdf)ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555106 kB
Download this file (ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ 2548.pdf)ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 254885 kB
Download this file (ระเบียบ สนร. ประดับเครื่องราชฯ (ฉบับที่ 2) 2562.PDF)ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256272 kB
Download this file (ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำ.pdf)ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537146 kB
Download this file (ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550.PDF)ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการการว่าด้วยการจัดตั้งรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 255068 kB
Download this file (ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกาาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553.pdf)ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 255351 kB
Download this file (ระเบียบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์.PDF)ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชฯ พ.ศ. 25361324 kB
Download this file (ระเบียบรางวัลพระราชทานปี 55-56 (ฉบับที่ 2).pdf)ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทาน พ.ศ. 2555 249 kB
Download this file (ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555.PDF)ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555257 kB