1.ดร.งามพศ ลวากร2

นางงามพิศ  ลวากร

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

0 2593 3530 ต่อ 415

 

             

2.นายสำเรง ตาสวาง

นายสำเริง  ตาสว่าง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

0 2593 3530 ต่อ 406

 

                   

3.นายชนวรรชฏ พรหมประสาธน

นายชนวรรชฏ์  พรหมประสาธน์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

0 2593 3530 ต่อ 402

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02-5933530-1 โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0