21

นายพิทยา  ไชยมงคล

2 ตุลาคม 2554 ถึง 1 พฤศจิกายน 2556

 
 

 somkait60 aatapn

นายสมเกียรติ  สรรคพงษ์

1 พฤษจิกายน 2556  ถึง  18  ธันวาคม  2557

 
 

weerapong 213x300

นายวีระพงศ์  เดชบุญ

  8  มกราคม  2558   ถึง  2 พฤษจิกายน 2558

 
 

 นพพร

นายนพพร  พิพิธจันทร์

2 พฤษจิกายน 2558  ถึง   23  พฤษภาคม  2560

 
 

1.ดร.งามพศ ลวากร2

ดร.งามพิศ  ลวากร

22 พฤศจิกายน 2560  ถึง   ปัจจุบัน

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02-5933530-1 โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0