1.ดร.งามพศ ลวากร2

นางงามพิศ  ลวากร

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

ประธานกรรมการ

1013270193 20131030 133347

นายวรพัน  แก้วอุดม

ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบ รังสิต

กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

1406706914 image004

นายจรัญ  ดีงาม

ข้าราชการบำนาญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิิ

04

นายประดับ  ปรีชานุกูล

ข้าราชการบำนาญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิิ

1406181072 31

นายสมชาย  ฟังทอง

ข้าราชการบำนาญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิิ

dir vatcharin1

นายวัชรินทร์  มัสเจริญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิิ

1019600300 20160523 081019

นายเฉลียว  ไตรพิพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิิ

1.นายนคม กกขนทด

นายนิคม  กกขุนทด

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กรรมการและเลขานุการ