1.นางสนนทา วชยขทคะ

         นางสุนันทา  วิชัยขัทคะ

 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 

      ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

         0 2593 3530 ต่อ 402

 

           3.นางขวญประไพ วชญคปต          

     นางขวัญประไพ  วิชญคุปต์ 

 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

         0 2593 3530 ต่อ 402

         2.นางเพญศร-ศรวรรณ.jpg

         นางเพ็ญศรี ศิริวรรณ 

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

       0 2593 3530 ต่อ 402

          S 2023442          

      นางสาวณภิญา มุสิกะรักษ์ 

   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

        0 2593 3530 ต่อ 402     

         Untitled-44.jpg

         นางสาววราภรณ์ โด่งดัง

     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

        0 2593 3530 ต่อ 402

       7.นางสาวกญญลกษณ คณชนท

      นางสาวกัญญลักษณ์ คุณชินท์

             พนักงานพิมพ์ดีด

         0 2593 3530 ต่อ 402

       99.jpg

         นายต่อสกุล คณาภัณฑ์

          พนักงานพิมพิ์ดีด

       0 2593 3530 ต่อ 402

         

          Untitled-3.psdหน้าเว็ป.jpg

       นายภัฏฐกรณ์   อัครวัฒน์นนที

         เจ้าหน้าที่นักประชาสัมพันธ์

          0 2593 3530 ต่อ 415

    

         9.นายสชาต ภเกลยะ

           นายสุชาติ ภูเกลี๊ยะ

           พนักงานขับรถยนต์

        0 2593 3530 ต่อ 402

 

           

          10.นายสนต ปฏทน

             นายสันติ ปฏิทิน

           พนักงานขับรถยนต์

         0 2593 3530 ต่อ 402