1.นางสนนทา วชยขทคะ

         นางสุนันทา  วิชัยขัทคะ

 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 

      ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

         0 2593 3530 ต่อ 402

 

           2.นางเพญศร ศรวรรณ 

           นางเพ็ญศรี  ศิริวรรณ 

   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  

          0 2593 3530 ต่อ 402

            3.นางขวญประไพ วชญคปต

        นางขวัญประไพ  วิชญคุปต์ 

 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

         0 2593 3530 ต่อ 402

          S 2023442          

      นางสาวณภิญา มุสิกะรักษ์ 

   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

        0 2593 3530 ต่อ 402

         

                    

         

        นาง

       นักวิชาการคอมพิวเตอร์

       0 2593 3530 ต่อ 402

          7.นางสาวกญญลกษณ คณชนท

     นางสาวกัญญลักษณ์ คุณชินท์

            พนักงานพิมพ์ดีด

         0 2593 3530 ต่อ 402

          8.นายตอสกล คณากณฑ

           นายต่อสกุล  คณากัณฑ์

             พนักงานพิมพ์ดีด

         0 2593 3530 ต่อ 402

 

        9.นายสชาต ภเกลยะ

             นายสุชาติ   ภู่เกลี้ยะ

           พนักงานขับรถยนต์

         0 2593 3530 ต่อ 402

         10.นายสนต ปฏทน

              นายสันติ  ปฏิทิน

          พนักงานขับรถยนต์

        0 2593 3530 ต่อ 402