1.นางสนนทา วชยขทคะ

     นางสุนันทา  วิชัยขัทคะ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

    ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

    0 2593 3530 ต่อ 402 

 

  2.นางเพญศร ศรวรรณ 

     นางเพ็ญศรี  ศิริวรรณ 

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

  0 2593 3530 ต่อ 402

   3.นางขวญประไพ วชญคปต

   นางขวัญประไฟ  วิชญคุปต์ 

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

    0 2593 3530 ต่อ 402

4.นายณรงค ขจรคตมา

    นายณรงค์ ขจรคติมา

      ช่วยราชการ สพม.4

  0 2593 3530 ต่อ 402

     

   10004071 542708559184048 1735969980 n

         นายธีรภัทร์   แก้วภักดี

           นักวิชาการคอมพิวเตอร์

    0 2593 3530 ต่อ 402

    6.นางสาวโชตรส สขชศร

      นางสาวโชติรส  สุขศรี

            เจ้าหน้าที่ธุรการ

    0 2593 3530 ต่อ 402

 7.นางสาวกญญลกษณ คณชนท

นางสาวกัญญลักษณ์ คุณชินท์

         พนักงานพิมพ์ดีด

   0 2593 3530 ต่อ 402

     

 8.นายตอสกล คณากณฑ

   นายต่อสกุล  คณากัณฑ์

        พนักงานพิมพ์ดีด

   0 2593 3530 ต่อ 402

    9.นายสชาต ภเกลยะ

        นายสุชาติ  ภู่เกลี้ยะ

           พนักงานขับรถยนต์

     0 2593 3530 ต่อ 402

 10.นายสนต ปฏทน

        นายสันติ  ปฏิทิน

          พนักงานขับรถยนต์

     0 2593 3530 ต่อ 402

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02-5933530-1 โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0