1.นางสนนทา วชยขทคะ

         นางสุนันทา  วิชัยขัทคะ

 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 

      ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

         0 2593 3530 ต่อ 402

 

           3.นางขวญประไพ วชญคปต          

     นางขวัญประไพ  วิชญคุปต์ 

 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

         0 2593 3530 ต่อ 402

         2.นางเพญศร-ศรวรรณ.jpg

         นางเพ็ญศรี ศิริวรรณ 

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

       0 2593 3530 ต่อ 402

          S 2023442          

      นางสาวณภิญา มุสิกะรักษ์ 

   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

        0 2593 3530 ต่อ 402     

 

          

 

 

 

 

     นางสาววราภรณ์ โด่งตัง

   พนักงานธุรการชำนาญงาน

     0 2593 3530 ต่อ 402

       7.นางสาวกญญลกษณ คณชนท

      นางสาวกัญญลักษณ์ คุณชินท์

             พนักงานพิมพ์ดีด

         0 2593 3530 ต่อ 402

       8.นายตอสกล คณากณฑ

         นายต่อสกุล คณาภัณฑ์

          พนักงานพิมพิ์ดีด

       0 2593 3530 ต่อ 402

         

         9.นายสชาต ภเกลยะ

            นายสุชาติ ภูเกลี๊ยะ

           พนักงานขับรถยนต์

        0 2593 3530 ต่อ 402

    

         10.นายสนต ปฏทน

             นายสันติ ปฏิทิน

           พนักงานขับรถยนต์

         0 2593 3530 ต่อ 402