1.นางสาวแกวตา ไพรงาม

นางสาวแก้วตา ไพรงาม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

0 2593 3530 ต่อ 406,407

 

2.นางสาวอาร กระจบเงน

นางสาวอารี กระจับเงิน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

0 2593 3530 ต่อ 406,407

3.นางสาวปารชาต วดแกว

นางสาวปาริชาต วัดแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

0 2593 3530 ต่อ 406,407

supattra web1

นางสาวสุพัตรา  หงอกชัย

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

0 2593 3530 ต่อ 406,407

Kwanhatai Paefuen web

นางสาวธิดา  ปรีชานุกูล

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

0 2593 3530 ต่อ 406,407

5.นางสาวสชาดา บรรจง

นางสุชาดา บรรจง

จ้าหน้าที่ธุรการ

0 2593 3530 ต่อ 406,407 

8.นางสาวขวญใจ พนสะผล

นางสาวขวัญใจ พูนสะผล

เจ้าหน้าที่ธุรการ

0 2593 3530 ต่อ 406,407 

9.นางสาวนภาภรณ สขสวสด

นางสาวนภาภรณ์ สุขสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

0 2593 3530 ต่อ 406,407

 6.นางสาวชญานศ ไชยชต

นางสาวชญานิศ ไชยชิต

เจ้าหน้าที่ธุรการ

0 2593 3530 ต่อ 406,407