1.นางสาวกญญาลกษณ กลโสภต

นางสาวกัญญาลักษณ์ กุลโสภิต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

0 2593 3530 ต่อ 411

            pongpon web

          นายปองพล  ธวัลหทัยกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

           0 2593 3530 ต่อ 411

            1Untitled-1.jpg

       นางสาววชิราภรณ์  แพงทิพย์

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

           0 25933530 ต่อ 411

  

          kwan web1

        นางสาวขวัญหทัย  แพฟืน       

      เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

          0 2593 3530 ต่อ 411

           3.นายณภทร ทองธรรมชาต

         นายณภัทร ทองธรรมชาติ        

              เจ้าหน้าที่ธุรการ

           0 2593 3530 ต่อ 411