1.นางสาวกญญาลกษณ กลโสภต

นางสาวกัญญาลักษณ์ กุลโสภิต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

        

   3.นายณภทร ทองธรรมชาต

นายณภัทร ทองธรรมชาติ

      เจ้าหน้าที่ธุรการ

0 2593 3530 ต่อ 411

  4.นางสาวพรชนก เครอโชต

นางสาวพรชนก เครือโชติ

       เจ้าหน้าที่ธุรการ

 0 2593 3530 ต่อ 411

5.นายธรพงษ ภมโมไนย

นายธีรพงษ์ ภูมิโมไนย

      เจ้าหน้าที่ธุรการ

โรงเรียนหอวังปทุมธานี

0 2593 3530 ต่อ 411

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02-5933530-1 โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0