บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

p4

นางสาวกัญญาลักษณ์ กุลโสภิต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

0 2593 3530 ต่อ 411

Mobile : 090 961 0217

            P2

          นายปองพล  ธวัลหทัยกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

           0 2593 3530 ต่อ 411

         Mobile : 082 359 1218

              P3

          นางสาววชิราภรณ์  แพงทิพย์

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

             0 2593 3530 ต่อ 411

           Mobile : 065 741 9894

             759489.1

           นางสาวขวัญหทัย  แพฟืน       

        เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

            0 2593 3530 ต่อ 411

          Mobile : 092 641 5464

 ภารกิจหน้าที่

 - งานจัดตั้งและการจัดสรรงบประมาณ

 - งานจัดตั้งเสนอของบประมาณ

 - ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจายประจําป

         

         

 ภารกิจหน้าที่

 - งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา

   วิเคราะหทิศทางและหรือยุทธศาสตร กลยุทธ ระดับชาติ

  กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  และจังหวัด

 - งานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 - งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี

- งานจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

-การจัดทําแผนชั้นเรียนรายปและแผนชั้นเรียนเต็มรูปของสถานศึกษา  

 ภารกิจหน้าที่

 - การติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบาย

    การตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

- งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธของ

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- การดําเนินการจัดสรรงบประมาณอื่นที่สํานักงานเขตไดรับการจัดสรร

    

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.