1.นายสรพล สวรรณแสง

นายสุรพล สุวรรณแสง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

0 2593 3530 ต่อ 409

2.นางสาววสาขา เบาทอง

นางสาววิสาขา เบ้าทอง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

0 2593 3530 ต่อ 409

 

4.นางสาววรวรรณ ทรงตอศรสกล

นางสาววีรวรรณ ทรงต่อศรีสกุล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

0 2593 3530 ต่อ 409

5.นางสาวลำภ สพโส

นางสาวลำภู สัพโส

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

0 2593 3530 ต่อ 409


  

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02-5933530-1 โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0