1.นายสรพล สวรรณแสง

นายสุรพล สุวรรณแสง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

0 2593 3530 ต่อ 409

2.นางสาววสาขา เบาทอง

นางสาววิสาขา เบ้าทอง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

0 2593 3530 ต่อ 409

7Arthit Ngernmak

นายอาทิตย์ เงินมาก

   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   

0 2593 3530 ต่อ 409

4.นางสาววรวรรณ ทรงตอศรสกล

นางสาววีรวรรณ ทรงต่อศรีสกุล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

0 2593 3530 ต่อ 409

 

 5.นางสาวลำภ สพโส 

นางสาวลำภู สัพโส

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

0 2593 3530 ต่อ 409

 

Untitled-5.jpg

นางสาวดลนภัส  ประดับนิล

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

0 2593 3530 ต่อ 409