1.นายนคม กกขนทด

นายนิคม กกขุนทด

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษา

0 2593 3530 ต่อ 410

 

2.นางเพชราภรณ อยนาน

นางเพชราภรณ์ อยู่นาน

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

0 2593 3530 ต่อ 410

3.นางกอบแกว สงขทอง

นางกอบแก้ว สังข์ทอง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

0 2593 3530 ต่อ 410

4.นายวชรวทย สรภทรวรกล

นายวัชรวิทย์ สิรภัทรวีรกุล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

0 2593 3530 ต่อ 410

5.นางสาวพชณสณ เลยวสขแสง

นางสาวพิชญ์สิณี เลี้ยวสุขแสง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

4070 2593 3530 ต่อ 410

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02-5933530-1 โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0