กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 

s6

นายนิคม กกขุนทด

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษา

0 2593 3530 ต่อ 410

 

S3

นางเพชราภรณ์ อยู่นาน

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

0 2593 3530 ต่อ 410

S2

นางกอบแก้ว สังข์ทอง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

0 2593 3530 ต่อ 410

 S1

นางสาวเสาวลักษณ์  ญาณสมบัติ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

0 2593 3530 ต่อ 410

 5.1

นางสาวกิติยา  พรหมสอน

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

0 2593 3530 ต่อ 410

 s7

นายวัชรวิทย์ สิรภัทรวีรกุล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

0 2593 3530 ต่อ 410

S4 

นางสาวนุชนรา  ละหุ่งเพ็ชร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

0 2593 3530 ต่อ 410

4

นางสาวจีราภา  ประพันธ์พัฒน์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

0 2593 3530 ต่อ 410

S5

นางสาวพิชญ์สิณี เลี้ยวสุขแสง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

0 2593 3530 ต่อ 410