1.นายนคม กกขนทด

นายนิคม กกขุนทด

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษา

0 2593 3530 ต่อ 410

 

2.นางเพชราภรณ อยนาน

นางเพชราภรณ์ อยู่นาน

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

0 2593 3530 ต่อ 410

3.นางกอบแกว สงขทอง

นางกอบแก้ว สังข์ทอง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

0 2593 3530 ต่อ 410

   4.นายวชรวทย สรภทรวรกล   

นายวัชรวิทย์ สิรภัทรวีรกุล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

0 2593 3530 ต่อ 410

5.นางสาวพชณสณ เลยวสขแสง

นางสาวพิชญ์สิณี เลี้ยวสุขแสง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

0 2593 3530 ต่อ 410