1.วาท ร.ต.หญงวระพร แฉลมเขตต

ว่าที่ ร.ต.หญิงวีระพร แฉล้มเขตต์

นักวิชาการและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน

การเงินและสินทรัพย์

0 2593 3530 ต่อ 405

 

2.นางสาวพสทธวมล นนทะวงศ

นางสาวพิสุทธิวิมล นันทะวงศ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

0 2593 3530 ต่อ 405

 3.นางสาววรนทร สวรรณ

นางสาววรินทร สุวรรณ

นักวิชาการเงินและบัญชี

0 2593 3530 ต่อ 405

4.นางสาวเนตรนภา สวากลป

นางสาวเนตรนภา สวากัลป์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
0 2593 3530 ต่อ 406,407 

5.นางสาวสดารตน เออสจจผล

นางสุดารัตน์ เอื้อสัจจผล

เจ้าหน้าที่ธุรการ

0 2593 3530 ต่อ 405

6.นางสาวกานตนภส คชพงษ

นางสาวกานต์นภัส คชพงษ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ ช่วยงาน สพม.4

0 2593 3530 ต่อ 405

7.นางสาวนภาพร ยอดชมพ

นางสาวนภาพร ยอดชมพู

เจ้าหน้าที่ธุรการ ช่วยงาน สพม.4

0 2593 3530 ต่อ 405

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02-5933530-1 โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0