บุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. : 02-593-3881,02-593-3530 ต่อ 405

 

 759328.2   

ว่าที่ ร.ต.หญิงวีระพร แฉล้มเขตต์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ภาระงาน

-จัดทำการเบิก-จ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ในระบบจ่ายตรง

-ตรวจสอบเอกสารทุกเรื่องของกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย กอนเสนอขออนุมัติจากผูมีอํานาจ

-ปฏิบัติหนาที่หัวหนาเจาหนาที่พัสดุสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔

-ควบคุมเงินงบประมาณทุกประเภทใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวของ

-ตรวจสอบการบันทึกขอมูลการเบิกจายในระบบ GFMIS กอนปลดบล็อกอนุมัติ การจายใหสํานักงานคลังจังหวัด

  

   759329.4

 นางสาวพิสุทธิวิมล นันทะวงศ์

   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ภาระงาน

*งานการเงินและบัญชี*

-ตรวจใบสําคัญจายคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

-ควบคุมเงินทดรองราชการ

และจัดทําทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ

ใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ

-ลูกหนี้เงินยืมเงินทดรองราชการและ

เงินนอกงบประมาณ

-จัดทําบัญชีสมุดเงินสด

-ตั้งเบิกเงินคาวัสดุและงบลงทุนในระบบ GFMIS

-บันทึกการสรางเลขสินทรัพยการลางพักสินทรัพยในระบบ GFMIS

-จัดทํารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคา

   B2

นายจิรกิตติ์  ตันติวงศ์กานต์

   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ภาระงาน

*งานบำนาญ*

-การขอรับเงินบําเหน็จตกทอด       

ของขาราชการบํานาญในสังกัด สพม.4

-จัดทํางานในระบบe-pension

ของขาราชการบํานาญในสังกัด สพม.4

-จัดทำการขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพกรณี อายุ 65ปี และ 70ปี

 

759547.242

นางสาวเนตรนภา สวากัลป์  

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ภาระงาน

*งานสวัสดิการ*

-ค่ารักษาพยาบาล

-ค่าการศึกษาบุตร

-ค่าเช่าบ้าน

-ค่าสาธารณูปโภค

-สารบรรณกลุ่ม 

 759332.22

นางสาวกานต์นภัส คชพงษ์   

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ภาระงาน

-เบิกจ่ายเงินเดือนลูกจ้างโรงเรียนในสังกัดสพม.4 ทุกงบ

-เบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการบำนาญ

-คุมการเบิกใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนในสังกัด สพม.4

-คุมการเบิก-จ่ายพัสดุครุภัณฑ์ภายในเขต

-คุมทะเบียนครุภัณฑ์ทั้งหมดภายในสำนักงาน

759330.1

นางสาวนภาพร ยอดชมภู

เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ภาระงาน

-บันทึกขอเบิก/จ่ายเงินในระบบ GFMIS

-จัดเก็บรักษาคู่ฉบับฎีกา คู่ฉบับใบนำส่งเงินงบเดือน

-จัดทำใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

-เขียนใบเสร็จรับเงิน

 759331.6

 นางสุดารัตน์  เอื้อสัจจผล 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ภาระงาน

*งานพัสดุ*

-การจัดซื้อจัดจ้าง(E-GP)ของเขต

-ตรวจสอบจัดซื้อครุภัณฑ์/งานก่อสร้างของโรงเรียน

ในระบบE-GPเพื่อจัดทำPO

-สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

-การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุของโรงเรียน