1.วาท ร.ต.หญงวระพร แฉลมเขตต   

ว่าที่ ร.ต.หญิงวีระพร แฉล้มเขตต์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

0 2593 3530 ต่อ 405

  
 

  2.นางสาวพสทธวมล นนทะวงศ

   นางสาวพิสุทธิวิมล นันทะวงศ์

   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

0 2593 3530 ต่อ 405

 

4.นางสาวเนตรนภา สวากลป

   นางสาวเนตรนภา สวากัลป์  

เจ้าหน้าที่ธุรการ

0 2593 3530 ต่อ 405 

471445.jpg

   นางสาวกานต์นภัส คชพงษ์   

เจ้าหน้าที่ธุรการ

0 2593 3530 ต่อ 405 

7.นางสาวนภาพร ยอดชมพ

นางสาวนภาพร ยอดชมพู

เจ้าหน้าที่ธุรการ ช่วยงาน สพม.4

0 2593 3530 ต่อ 405

pnu web1

   นางสุดารัตน์  เอื้อสัจจผล 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

0 2593 3530 ต่อ 405 

warin web1

   นางสาววรินทร  สุวรรณ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

0 2593 3530 ต่อ 405