1.นายเชาวลตร บวสาร

นายเชาวลิตร บัวสาร

นิติกรชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

0 2593 3530 ต่อ 416

 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02-5933530-1 โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0