mamaew1

นางสาวกันต์กมล สุวรรณรงค์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่นิติกร รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

0 2593 3530 ต่อ 416

                                   

   

 

5.

นายธีรพงศ์  ภูมิโมไนย

เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนหอวังปทุมธานี

0 2593 3530 ต่อ 416