1.นายธญพสษฐ หอมหวล

นายธัญพิสิษฐ์ หอมหวล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

036 231 404

 

2.นางสาวสพตรา เมองบญช

นางสาวสุพัตรา เมืองบุญชู

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

036 231 404

3.นายพจน จนทบรณ

นายพจน์ จันทบูรณ์

ช่างสี 4 ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ

036 231 404

4.นายชชวร องผว

นายชัชวีร์ อึ่งผิว

เจ้าหน้าที่ธุรการ

036 231 404

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02-5933530-1 โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0