1.นายธญพสษฐ หอมหวล

นายธัญพิสิษฐ์ หอมหวล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

036 231 404

 

2.นางสาวสพตรา เมองบญช

นางสาวสุพัตรา เมืองบุญชู

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

036 231 404

3.นายพจน จนทบรณ

นายพจน์ จันทบูรณ์

ช่างสี 4 ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ

036 231 404

     4.นายชชวร องผว     

นายชัชวีร์ อึ่งผิว

เจ้าหน้าที่ธุรการ

036 231 404