2.นางเพญศร ศรวรรณ                                                                        

                                                                               นางเพ็ญศรี  ศิริวรรณ

      นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 

      ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

                                                                              0 2593 3530 ต่อ 415

                                                                                 Yui Wanpen

                                                                            นางสาววันเพ็ญ  แตงงาม 

                                                                       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  

                                                                             0 2593 3530 ต่อ 415