2.นางสาวอาร กระจบเงน

นางสาวอารี กระจับเงิน

นักทรัพยากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

0 2593 3530 ต่อ 406,407