รับสมัครนักเรียนและจัดสรรที่เรียนรอบสอง ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ติดต่อแสดงความจำนงเพื่อให้จัดสรรที่เรียน รอบสอง ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี) : คลิกที่นี่