ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เรื่อง ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562  ดังไฟล์แนบ 4 ไฟล์