25611126

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ประธานการประชุมการพิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีโรงเรียนธัญรัตน์ยื่นความประสงค์ขอเปิดห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ชั้น ม.๑ ซึ่งมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดตามแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ดูภาพกิจกรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02-5933530-1 โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0