25611130 02

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ พบปะพูดคุยสร้างขวัญและให้กำลังใจแก่ผู้ฝึกสอนนักกีฬาตัวแทนจังหวัดปทุมธานี เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สพฐ. เกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ดูภาพกิจกรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02-5933530-1 โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0