25611201

วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชนวรรชฏ์  พรหมประสาธน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วยระบบ SGS เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ดูภาพกิจกรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02-5933530-1 โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0