pamzaft.jpg

วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. ผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมรับชม Video Conference ในรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๓ โดยนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งข่าวสารการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทราบเพื่อนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  >>>ดูภาพกิจกรรม<<<