palllsa.jpg

วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมพิธีฌาปนกิจ นางพัง ขันตรีกรม มารดาของนางวาสนา จำปาทิพย์ พนักงานทำความสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ โดยมีบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เข้าร่วมพิธี ณ วัดฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  >>>ดูภาพกิจกรรม<<<