pallcfl.jpg

วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เพื่อแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศรีเมืองปทุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>>ดูภาพกิจกรรม<<<