palconb.jpg

วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยพร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน  และจัดทำทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ณ ห้องประชุมชาญ พวงเพ็ชร์ สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  >>>ดูภาพกิจกรรม<<<